Organizace distanční výuky od 2. 11.

3. listopadu 2020 1 fotka

img_0585

Výuka bude probíhat jak on-line přes aplikaci Microsoft Teams, tak formou zadávání úkolů přes školní informační systém Škola OnLine. Distanční výuka je ze zákona povinná.

Žáci mají povinnost:

  • Sledovat aplikaci Škola OnLine. Žák se zde musí přihlašovat pod svými přihlašovacími údaji a plnit zadané úkoly v požadovaném termínu. Pokud je žák předem řádně omluven (např. nemoc), splní úkol v pozdějším termínu dle domluvy s vyučujícím. Zadané práce vyučující hodnotí, hodnocení se započítává do klasifikace. Za nesplnění úkolu bude žák hodnocen nedostatečně.
  • Účastnit se online výuky přes aplikaci Teams. V této aplikaci najdete pod odkazem „Kalendář“ den a dobu konání schůzek v jednotlivých předmětech a zde se taky ke schůzce přihlásíte. Pokud se této výuky žák nezúčastní, je povinností zákonného zástupce své dítě do 3 dnů omluvit. V opačném případě se bude jednat o neomluvenou hodinu.
    Jestliže u žáků dojde opakovaně k neplnění školních povinností, budou udělena kázeňská opatření.

Rodiče, kteří mají problém s výpočetní technikou, mohou kontaktovat třídní učitele, abychom tento problém vyřešili.

Zapsala: Mgr. Jitka Tkadlecová