Hlavní obsah v kategorii Zápis ze zasedání školské rady 6/2012

**Toto zasedání bylo svoláno po oznámení výsledků voleb do školské rady ředitelem Mgr. Josefem Hnaníčkem.** - Uvítání a seznámení s programem - Prohlídka školy - blok „B“, který se má o prázdninách rekonstruovat - a školní kuchyně, kde je uvolněná dlažba a popraskané obklady - Volba předsedy, místopředsedy a zapisovatele - všichni byli jednohlasně zvoleni v tajném hlasování - předseda: **Mgr. Jitka Tkadlecová** - místopředseda: **Ladislav Hnilo** - zapisovatelka: **Mgr. Markéta Petrů** - Projednání a schválení Jednacího řádu - schválen bez připomínek - Seznámení s §167,168 zák.561/2004 Sb.: pravomoci školské rady - Plán práce - četnost jednání – 2 krát ročně - říjen: projednání a schválení výroční zprávy - květen: projednání a schválení dalších dokumentů - Diskuse - zavedení čipového vstupního a stravovacího systému - počty žáků ve třídách s výhledem na další roky ###Usnesení: - ŠR schválila všemi přítomnými hlasy Jednací řád ŠR - ŠR zvolila všemi přítomnými hlasy předsedu, místopředsedu a zapisovatele - ŠR ukládá předsedovi ŠR, aby svolal další jednání na říjen 2012