Hlavní obsah v kategorii Zápis z jednání školské rady 21. 2. 2023

Zápis ze zasedání školské rady dne 21. 2. 2023 Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Zhodnocení 1. pololetí 2. Volba zástupce do konkursní komise Ad 1) Zhodnocení 1. pololetí Na základě zpráv TU z klasifikační porady dne 26. 1. 2023: - Napomenutí třídního učitele: 5 - Důtka třídního učitele: 6 - Pochvala třídního učitele: 5 - Žáci uvolnění z JN: 2 - Neprospěli: 6 žáků - Vyznamenání: 132 žáků Zprávy třídních učitelů byly zaměřeny na detailní rozbor vzdělávacích předpokladů a současný stav péče o žáky nadané, zaostávající žáky se speciálními potřebami a stanovení dalšího postupu. Za 1. pololetí obdrželi žáci výpis z vysvědčení. Zorganizované akce: - Rodičovský ples - LVVK - Besedy, soutěže, olympiády - Školní časopis, WE REMEMBER Projekty: - Pokračujeme: Mléko do škol, Ovoce do škol - Šablony 2022 (od 1. 10. 2022) – minulý týden jsme obdrželi finance - Schválená závěrečná zpráva Šablony III - Podali jsme: Prevence 2023 MAS – obnova elektrozařízení bloku B, učebna PC a učebna CJ, cvičná kuchyňka, WIFI Ad 2) Volba zástupce do konkursní komise - Dle vyhlášky č. 54/2005 Sb., v ustanovení § 2 odst. 3 písmeno f) je stanoveno, že členem konkursní komise je člen školské rady zvolený zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky, určený volbou školské rady. - Jedná se o následující členy školské rady (dle abecedního pořadí): 1. Anna Hudková 2. Vojtěch Pinďák 3. Jan Šimoník - Tajnou volbou byl zvolen: Jan Šimoník – 4 hlasy Diskuse: - Jaké jsou možnosti školy pro navýšení počtu cizích strávníků Ustanovení: Předseda školské rady sdělí do 6. 3. 2023 jméno, příjmení, číslo kontaktního telefonu zvoleného člena konkursní komise na adresu zřizovatele: Obec Štítná nad Vláří-Popov, Štítná nad Vláří 72, 763 33 Štítná nad Vláří-Popov. S jednáním a návrhy školské rady seznámí ředitele školy. Zapsala: Markéta Petrů Ověřila: Jitka Tkadlecová