Školská rada

21. 06. 2021 – Zápis ze zasedání školské rady 6/2021

 • Přítomni: Zuzana Barboříková, Katarína Struhařová, Jitka Tkadlecová, Václav Holba, Marcela Stašová, Zdeňka Miklasová, Markéta Petrů
 • Omluveni: Ladislav Hnilo

Zasedání školské rady dne 21. 6. 2021

 • Přítomni: dle prezenční listiny
  Program:
 1. Zhodnocení školního roku 2020/2021
 • Změny ve výuce:
  1. 2020 – střídavá výuka 2. stupeň
  1. 2020 – distanční výuka – všechny ročníky
  1. 2020 – obnovena prezenční výuka pro 1. a 2. ročník
  1. 2020 – prezenční výuka pro celý 1. stupeň a 9. ročník, ostatní rotačně
  1. 2021 – 1. a 2. třída prezenčně, ostatní rotačně
  1. 2021 – distančně všechny ročníky
  1. 2021 – 1. stupeň rotačně, 2. stupeň distančně
  1. 2021 – 1. a 2. stupeň rotačně
  1. 2021 – 1. stupeň prezenčně, 2. stupeň rotačně
  1. 2021 – celá škola prezenčně
 • Využívali jsme školní informační systém Škola Online (především k zadávání úkolů a hodnocení).
 • K online výuce jsme využívali aplikaci Teams – speciální rozvrh.
 • Zapůjčení tabletů rodinám s více dětmi nebo sociálně slabším rodinám.
 • Systém fungoval
 • Výsledky dotazníkového šetření Distanční výuka 2020/2021 – viz přílohy
 1. Akce
 • Před začátkem omezení a distanční výuky: Plavání 4. ročník, R-Ego, sběr šípků, Projektový den mimo školu – Dlouhé Stráně, návštěva knihovny 2. třída, beseda se spisovatelkou paní Rožnovskou
 • Ve škole jen 1. a 2. třída: - prvňáci dostali slabikář a jeli na Kosenku, návštěva Mikuláše,
 • online školní a okresní kolo DO (Radek Miklas – úspěšný řešitel), okresní a školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce, školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce We remember – fotografie
  výpis z vysvědčení dostala 28. ledna jen 1. a 2. třída, ostatní po návratu do školy
 • online besedy s paní Evou Erbenovou a Davidem Maxou, s M. Holbovou, online prohlídka jaderné elektrárny Dukovany
 • Ekoprojekt 6. ročník – fotografie a videa, čarodějnice – 4. třída, Den Země, Den matek – vše online
 • Online zápis do 1. třídy – 28 dětí, z toho 3 odklady
 • Po návratu do školy: pasování prvňáčků na čtenáře, setkání s rodiči budoucích prvňáčků
 • Činnost v TV i Hv omezena, žádné sportovní soutěže se nekonaly
 1. Projekty:
  o  Šablony III – realizujeme od 1. 9. 2020
  o  Schválen projekt Prevence 2021 v výši 49 000 Kč
  o  Plavání
  o  Ovoce do škol
  o  Mléko do škol

 2. Úpravy ve škole:

Dokončeno:

 • Pergola – i pro veřejnost
 • Dataprojektory do dalších tříd (5. a 6. třída)
 • Nátěr oken

V plánu:

 • skatepark
 • Oprava střechy
 • Renovace odborných učeben (CJ, kuchyňka, další PC pracovna)
 • Přípravy na 50. výročí otevření školy v roce 2023
 1. Výhled na příští školní rok:
  o  Personální změny -
  o  Počet dětí: 202, 25 prvňáků

 2. Diskuse

 • Požadavek na častější třídnické hodiny během distanční výuky
 • Změna fotografa příští školní rok

Zapsala: Markéta Petrů
Ověřila: Jitka Tkadlecová


18. 06. 2020 – Zápis ze zasedání školské rady 6/2020

 • Přítomni: Zuzana Barboříková, Václav Holba, Zdeňka Miklasová, Markéta Petrů, Vojtěch Pinďák, Marcela Stašová, Katarína Struhařová, Jitka Tkadlecová, hosté: Josef Hnaníček, ředitel
 • Omluveni: Ladislav Hnilo

Program:

 1. Hodnocení školního roku 2019/2020
 • účast na kulturních a sportovních akcích, besedách, exkurzích, soutěžích a olympiádách, kariérové poradenství, projektové dny, programy minimální prevence
 • projekty: Šablony II, Šablony III, Plavání, S Gabrou a Málinkou do Fryštáku 2020, Ovoce do škol, Mléko do škol
 • úpravy ve škole: renovace Modré družiny, nové vybavení šaten u tělocvičny, nátěr oken
 • distanční výuka
 1. Výhled na příští školní rok
 • personální změny
 • počet dětí - 195
 • zavedení elektronické ŽK
 1. Diskuse
 • termín plesu KPDŠ vzhledem k rekonstrukci KD
 • pohled rodičů, dětí i učitelů na distanční výuku

20. 12. 2019 – Zápis ze zasedání školské rady dne 16.12.2019

 • Přítomni: Zuzana Barboříková, Ladislav Hnilo, Václav Holba, Zdeňka Miklasová, Markéta Petrů, Vojtěch Pinďák, Marcela Stašová, Katarína Struhařová, Jitka Tkadlecová

1. Hodnocení roku 2019

 • plnění závěrů školské rady (zavedení elektronických TK, třídění odpadů ve třídách)
 • současný počet žáků - 187
 • čerpání rozpočtu
 • projekty
 • podpůrná opatření
 • přehled největších akcí
  2. Plánované akce na příští rok
  3. Různé
 • diskuse o modernizaci počítačové učebny
 • diskuse o možnosti střídání vyučujících cizích jazyků a rozdělení žáků na skupiny
  4. Závěry
 • seznámení ředitele školy s jednáním školské rady

06. 09. 2019 – Zápis ze zasedání školské rady 9/2019

 • Přítomni: Zuzana Barboříková, Jitka Tkadlecová, Ladislav Hnilo, Václav Holba, Zdeňka Miklasová, Vojtěch Pinďák, Marcela Stašová
 • Omluveni: Katarína Struhařová
 • Projednání a schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2018/2019
  • výroční zpráva byla jednohlasně schválena
 • Projednání a schválení školního řádu a pravidel pro hodnocení žáků
  • školní řád i pravidla pro hodnocení žáků jednohlasně schváleny
 • Seznámení s organizací školního roku 2019/2020
  • počty žáků ve třídách, jednotliví vyučující
  • povinně volitelné předměty
  • školní družina
  • projekty
  • preventivní programy
  • souhlasy rodičů nových žáků - GDPR
  • nové webové stránky školy
  • zavedení elektronických TK, od 2. pololetí i ŽK
  • koše do tříd na tříděný odpad
 • Akce školy
 • Diskuse
  • obědy pro cizí strávníky a pro děti ze sociálně slabých rodin
  • programy R-Ego - změna
  • využití školního hřiště - kluziště

Usnesení: O návrzích školské rady bude předseda informovat ředitele školy.


17. 12. 2018 – Zápis ze zasedání školské rady 12/2018 , 1 příloha

 • Přítomni: Zuzana Barboříková, Ladislav Hnilo, Václav Holba, Zdeňka Miklasová, Markéta Petrů, Vojtěch Pinďák, Marcela Stašová, Katarína Struhařová, Jitka Tkadlecová
 • Projednání a schválení Jednacího řádu
  • jednací řád byl jednohlasně schválen
 • Seznámení s pravomocemi školské rady dle §167, 168 zák. 561/2004 Sb.
 • Volba předsedy, místopředsedy a zapisovatele
  • jednohlasně byli zvoleni: předseda – Jitka Tkadlecová, místopředseda – Katarína Struhařová, zapisovatel – Markéta Petrů
 • Informace o škole (počet žáků a tříd, projekty)
 • Diskuse – návrhy:
  • koše do tříd na tříděný odpad
  • elektronická ŽK a zadávání DÚ přes internet
  • svačinky o velké přestávce

Usnesení: O návrzích školské rady bude předseda informovat ředitele školy.

Dne 22.10.2018 proběhly volby do školské rady na období 2018 – 2021.

 • Zvolení zástupci rodičů: Vojtěch Pinďák, Marcela Stašová, Katarína Struhařová
 • Zvolení zástupci školy: Zdeňka Miklasová, Markéta Petrů, Jitka Tkadlecová
 • Zástupci jmenovaní zřizovatelem: Zuzana Barboříková, Ladislav Hnilo, Václav Holba

Zapsala: Mgr. Markéta Petrů


Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada vzniká v souvislosti s ust. § 167 odst.1 zákona č. 561/2004Sb.

Školská rada při ZŠGM vznikla v 1/2006 a je ustanovena v počtu 9 členů (po 3 členech jmenuje své zástupce zřizovatel obec Štítná nad Vláří, rodiče ze svých řad a pedagogičtí pracovníci z řad zaměstnanců školy).

Rada se obvykle schází v měsících Září a Červen.

Pravomoci školské rady:

 • Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • Schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
 • Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
 • Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • Projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení
 • Projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, a dalším orgánům státní správy ve školství
 • Podává návrh na odvolání ředitele
 • Podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy

Členové školské rady (do 10/2021)

 • Jitka Tkadlecová, zást. školy, předseda
 • Katarína Struhařová, zást. rodičů, místopředseda
 • Markéta Petrů, zást. školy, zapisovatelka
 • Zuzana Barboříková, zást. obce
 • Ladislav Hnilo, zást. obce
 • Václav Holba, zást. obce
 • Vojtěch Pinďák, zást. rodičů
 • Marcela Stašová, zást. rodičů
 • Zdeňka Miklasová, zást. školy