Školská rada

18. 06. 2020 – Zápis ze zasedání školské rady 6/2020

 • Přítomni: Zuzana Barboříková, Václav Holba, Zdeňka Miklasová, Markéta Petrů, Vojtěch Pinďák, Marcela Stašová, Katarína Struhařová, Jitka Tkadlecová, hosté: Josef Hnaníček, ředitel
 • Omluveni: Ladislav Hnilo

Program:

 1. Hodnocení školního roku 2019/2020
 • účast na kulturních a sportovních akcích, besedách, exkurzích, soutěžích a olympiádách, kariérové poradenství, projektové dny, programy minimální prevence
 • projekty: Šablony II, Šablony III, Plavání, S Gabrou a Málinkou do Fryštáku 2020, Ovoce do škol, Mléko do škol
 • úpravy ve škole: renovace Modré družiny, nové vybavení šaten u tělocvičny, nátěr oken
 • distanční výuka
 1. Výhled na příští školní rok
 • personální změny
 • počet dětí - 195
 • zavedení elektronické ŽK
 1. Diskuse
 • termín plesu KPDŠ vzhledem k rekonstrukci KD
 • pohled rodičů, dětí i učitelů na distanční výuku

20. 12. 2019 – Zápis ze zasedání školské rady dne 16.12.2019

 • Přítomni: Zuzana Barboříková, Ladislav Hnilo, Václav Holba, Zdeňka Miklasová, Markéta Petrů, Vojtěch Pinďák, Marcela Stašová, Katarína Struhařová, Jitka Tkadlecová

1. Hodnocení roku 2019

 • plnění závěrů školské rady (zavedení elektronických TK, třídění odpadů ve třídách)
 • současný počet žáků - 187
 • čerpání rozpočtu
 • projekty
 • podpůrná opatření
 • přehled největších akcí
  2. Plánované akce na příští rok
  3. Různé
 • diskuse o modernizaci počítačové učebny
 • diskuse o možnosti střídání vyučujících cizích jazyků a rozdělení žáků na skupiny
  4. Závěry
 • seznámení ředitele školy s jednáním školské rady

06. 09. 2019 – Zápis ze zasedání školské rady 9/2019

 • Přítomni: Zuzana Barboříková, Jitka Tkadlecová, Ladislav Hnilo, Václav Holba, Zdeňka Miklasová, Vojtěch Pinďák, Marcela Stašová
 • Omluveni: Katarína Struhařová
 • Projednání a schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2018/2019
  • výroční zpráva byla jednohlasně schválena
 • Projednání a schválení školního řádu a pravidel pro hodnocení žáků
  • školní řád i pravidla pro hodnocení žáků jednohlasně schváleny
 • Seznámení s organizací školního roku 2019/2020
  • počty žáků ve třídách, jednotliví vyučující
  • povinně volitelné předměty
  • školní družina
  • projekty
  • preventivní programy
  • souhlasy rodičů nových žáků - GDPR
  • nové webové stránky školy
  • zavedení elektronických TK, od 2. pololetí i ŽK
  • koše do tříd na tříděný odpad
 • Akce školy
 • Diskuse
  • obědy pro cizí strávníky a pro děti ze sociálně slabých rodin
  • programy R-Ego - změna
  • využití školního hřiště - kluziště

Usnesení: O návrzích školské rady bude předseda informovat ředitele školy.


17. 12. 2018 – Zápis ze zasedání školské rady 12/2018 , 1 příloha

 • Přítomni: Zuzana Barboříková, Ladislav Hnilo, Václav Holba, Zdeňka Miklasová, Markéta Petrů, Vojtěch Pinďák, Marcela Stašová, Katarína Struhařová, Jitka Tkadlecová
 • Projednání a schválení Jednacího řádu
  • jednací řád byl jednohlasně schválen
 • Seznámení s pravomocemi školské rady dle §167, 168 zák. 561/2004 Sb.
 • Volba předsedy, místopředsedy a zapisovatele
  • jednohlasně byli zvoleni: předseda – Jitka Tkadlecová, místopředseda – Katarína Struhařová, zapisovatel – Markéta Petrů
 • Informace o škole (počet žáků a tříd, projekty)
 • Diskuse – návrhy:
  • koše do tříd na tříděný odpad
  • elektronická ŽK a zadávání DÚ přes internet
  • svačinky o velké přestávce

Usnesení: O návrzích školské rady bude předseda informovat ředitele školy.

Dne 22.10.2018 proběhly volby do školské rady na období 2018 – 2021.

 • Zvolení zástupci rodičů: Vojtěch Pinďák, Marcela Stašová, Katarína Struhařová
 • Zvolení zástupci školy: Zdeňka Miklasová, Markéta Petrů, Jitka Tkadlecová
 • Zástupci jmenovaní zřizovatelem: Zuzana Barboříková, Ladislav Hnilo, Václav Holba

Zapsala: Mgr. Markéta Petrů


30. 09. 2018 – Zápis ze zasedání školské rady 9/2018

 • Přítomni: Jaroslav Liška, Jana Machučová, František Šánek, Katarína Struhařová, Marcela Stašová, Dana Černíčková, Markéta Petrů, Jitka Tkadlecová
 • Omluveni: Ladislav Hnilo
 • Projednání a schválení výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce 2017/2018
  -schválena všemi hlasy
 • Projednání a schválení školního řádu a pravidel pro hodnocení žáků
  • zůstávají beze změny, schváleno všemi hlasy
 • Seznámení s organizací školního roku
  • třídnictví, počet žáků
  • ostatní vyučující
  • nový povinně volitelný předmět v 8. ročníku – Přírodovědná praktika
  • 3. oddělení školní družiny, ranní družina, provoz do 15,45
  • projekty: k 31. 8. 2018 ukončen projekt Nové šablony pro ZŠ Gabry a Málinky, od 1. 9. 2018 začínáme Nové šablony pro Gabru a Málinku – doučování, kluby, projektové dny ve škole a mimo školu, pokračujeme s projektem s Gabrou a Málinkou do Fryštáku II a Plavání II
  • preventivní programy – R-Ego, Fryšták
  • souhlasy rodičů – GDPR
 • Nejbližší a největší akce:
  • Legiovlak, / Sběr šípků a papíru / Exkurze Dlouhé Stráně (21. 9.) / Slovácké divadlo 1. stupeň – Špalíček pohádek (26. 9.) / Návštěva ÚP – 9. ročník / Přírodovědný a Matematický klokan / VSL / Fryšták 6. ročník / Vánoční koledování / Slavnost slabikáře / Lyžařský výcvikový kurz (LVK) 7. ročník / Zlínská filharmonie – 2. stupeň / Rodičovský ples / Fryšták 8. ročník / Vídeň – 7. – 9. ročník / Den matek / Exkurze a výlety

Zapsala: Mgr. Markéta Petrů


Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada vzniká v souvislosti s ust. § 167 odst.1 zákona č. 561/2004Sb.

Školská rada při ZŠGM vznikla v 1/2006 a je ustanovena v počtu 9 členů (po 3 členech jmenuje své zástupce zřizovatel obec Štítná nad Vláří, rodiče ze svých řad a pedagogičtí pracovníci z řad zaměstnanců školy).

Rada se obvykle schází v měsících Září a Červen.

Pravomoci školské rady:

 • Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • Schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
 • Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
 • Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • Projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení
 • Projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, a dalším orgánům státní správy ve školství
 • Podává návrh na odvolání ředitele
 • Podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy

Členové školské rady (do 10/2021)

 • Jitka Tkadlecová, zást. školy, předseda
 • Katarína Struhařová, zást. rodičů, místopředseda
 • Markéta Petrů, zást. školy, zapisovatelka
 • Zuzana Barboříková, zást. obce
 • Ladislav Hnilo, zást. obce
 • Václav Holba, zást. obce
 • Vojtěch Pinďák, zást. rodičů
 • Marcela Stašová, zást. rodičů
 • Zdeňka Miklasová, zást. školy