Školská rada

03. 10. 2023 – Zasedání školské rady 25. 9. 2023

 • Přítomni: Václav Holba, Jan Kučera, Jan Šimoník, Vojtěch Pinďák, Anna Hudková, Ladislav Hnilo, Pavla Růžičková, Markéta Petrů, Jitka Tkadlecová, host: Bronislav Šenkeřík

Zasedání školské rady ze dne 25. 9. 2023
1. Představení nového ředitele školy

2. Projednání a schválení výroční zprávy o činnosti školy
Připomínky: - finance za další vzdělávání pedagogických pracovníků

 • proškolení v oblasti vzdělávání na dálku
 • ostatní provozní náklady – rozdělení na vodu a elektřinu (doposud v jedné částce)
  Výroční zpráva ŠR schválena jednohlasně.
 1. Projednání a schválení školního řádu a pravidel pro hodnocení žáků*
  – . zadávání DÚ
  Školní řád ŠR schválen jednohlasně.

4. Seznámení s inspekční zprávou

5. Seznámení s organizací školního roku

6. Projekty:

 • OP JAK – inovativní vzdělávání žáků v ZŠ i ve ŠD, vzdělávání pracovníků ve vzdělávání v ZŠ i ve ŠD, školní asistent (0,1 úvazku), školní speciální pedagog (0,1 úvazku)
 • Mléko do škol – Javorník (1x měsíčně na 1. stupeň)
 • Ovoce do škol – Wastex (1x měsíčně na 1. stupeň)
 • Prevence 2022 – příspěvek na pobyty 6. a 8. třídy
 • Přes MAS podáváme žádost o vybavení PC učebny a jazykové učebny, server, výukový software a sady senzorů a robotických souprav

7. Nejbližší akce
29. 10. – ředitelské volno (ŠJ ani ŠD nebudou v provozu)
3. 10. – divadlo celý 1. stupeň , odjezd 8,30 od školy, vybíraná částka na vstup 90,- Kč, doprava z KPDŠ, rodiče informováni přes Škola Online
4. – 6. 10. Fryšták 8. třída – Zv
6. 10. – ÚP 9. ročník – 2 vyučovací hodiny (dobu upřesní Šk)

Besedy se spisovatelkou Petrou Martiškovou – školní sálek
9.10.2023 v 11:25 Beseda ke knize Léto v síti - nebezpečí na sociálních sítích pro žáky 7. - 9. třídy ZŠ
10. 10. 2023 v 7:40 Beseda o životním prostředí s hastrmankou Evelínkou pro žáky 2. - 4. třídy ZŠ

 1. – 11. 10. – Sidonie 6. třída
  1. 2023 – Přírodovědný klokan
  1. 2023 – den otevřených dveří SOU Val. Klobouky – zájemci?
  1. – ředitelské volno (dvoudenní vzdělávací seminář pedagogického sboru) – ŠD ani ŠJ nebudou v provozu
  1. vernisáž žákovských prací, téma Škola a já
   Programy primární prevence pro 8. a 9. třídu – tři pondělí v listopadu. Téma: Hazardní hry
   Příprava žáků na PZ
   Plavání 3. a 4. třída – leden 2024
   Fotografování žáků 1. ročníku
   Slavnost slabikáře
   Ples 26. 1. 2024
   LVVK 7. ročník 5. – 9. 2. 2024
   Troják. Cena z loňska asi 4 300,- Kč (ubytování, plná penze + svačinky, pitný režim). Skipas ve výši 975,- Kč/žáka byl hrazen z KPDŠ. Doprava – grant z OÚ.

8. Diskuse – nový předmět – IT – informační technologie ve 4. a 5. ročníku

 • možnosti nových sportovních kroužků . atletika, gymnastika, …
 • sběr šípků a papíru

9. Usnesení: O návrzích školské rady bude předseda informovat ŘŠ.


21. 02. 2023 – Zápis z jednání školské rady 21. 2. 2023

 • Přítomni: Jan Kučera, Jitka Tkadlecová, Markéta Petrů, Pavla Růžičková, Ladislav Hnilo, Václav Holba, Vojtěch Pinďák
 • Omluveni: Anna Hudková, Jan Šimoník

Zápis ze zasedání školské rady dne 21. 2. 2023
Přítomni: dle prezenční listiny
Program:

 1. Zhodnocení 1. pololetí
 2. Volba zástupce do konkursní komise

Ad 1) Zhodnocení 1. pololetí
Na základě zpráv TU z klasifikační porady dne 26. 1. 2023:

 • Napomenutí třídního učitele: 5
 • Důtka třídního učitele: 6
 • Pochvala třídního učitele: 5
 • Žáci uvolnění z JN: 2
 • Neprospěli: 6 žáků
 • Vyznamenání: 132 žáků
  Zprávy třídních učitelů byly zaměřeny na detailní rozbor vzdělávacích předpokladů a současný stav péče o žáky nadané, zaostávající žáky se speciálními potřebami a stanovení dalšího postupu.
  Za 1. pololetí obdrželi žáci výpis z vysvědčení.
  Zorganizované akce:
 • Rodičovský ples
 • LVVK
 • Besedy, soutěže, olympiády
 • Školní časopis, WE REMEMBER
  Projekty:
 • Pokračujeme: Mléko do škol, Ovoce do škol
 • Šablony 2022 (od 1. 10. 2022) – minulý týden jsme obdrželi finance
 • Schválená závěrečná zpráva Šablony III
 • Podali jsme: Prevence 2023
  MAS – obnova elektrozařízení bloku B, učebna PC a učebna CJ, cvičná kuchyňka, WIFI

Ad 2) Volba zástupce do konkursní komise

 • Dle vyhlášky č. 54/2005 Sb., v ustanovení § 2 odst. 3 písmeno f) je stanoveno, že členem konkursní komise je člen školské rady zvolený zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky, určený volbou školské rady.
 • Jedná se o následující členy školské rady (dle abecedního pořadí):
 1. Anna Hudková
 2. Vojtěch Pinďák
 3. Jan Šimoník
 • Tajnou volbou byl zvolen: Jan Šimoník – 4 hlasy

Diskuse:

 • Jaké jsou možnosti školy pro navýšení počtu cizích strávníků

Ustanovení:
Předseda školské rady sdělí do 6. 3. 2023 jméno, příjmení, číslo kontaktního telefonu zvoleného člena konkursní komise na adresu zřizovatele: Obec Štítná nad Vláří-Popov, Štítná nad Vláří 72, 763 33 Štítná nad Vláří-Popov.
S jednáním a návrhy školské rady seznámí ředitele školy.

Zapsala: Markéta Petrů Ověřila: Jitka Tkadlecová


14. 10. 2022 – Zápis ze zasedání školské rady 10/2022

 • Přítomni: Ladislav Hnilo, Václav Holba, Jan Kučera, Markéta Petrů, Vojtěch Pinďák, Pavla Růžičková, Jan Šimoník, Jitka Tkadlecová
 • Omluveni: Anna Hudková

1. Projednání a schválení výroční zprávy o činnosti školy
Připomínky: - objasnění položek – příjmy x výdaje – stravné žáků, cizích strávníků

 • nájmy tělocvičen a jiných prostor školy
  Výroční zpráva o činnosti školy byla jednohlasně schválena.

2. Projednání a schválení školního řádu a pravidel pro hodnocení žáků
Školní řád byl projednán a schválen 16. 6. 2022. Od té doby nenastaly žádné změny.

3. Seznámení s organizací školního roku
• Třídnictví, počet žáků – 197 (5 žáků se odstěhovalo)
• Ostatní vyučující
• Povinně volitelné předměty v 8. ročníku – Přírodovědná praktika
• Povinně volitelný předmět v 9. ročníku – Konverzace v cizích jazycích, Technické práce
• ŠD – 3 oddělení, ranní družina, provoz do 15,45
• 21 žáků s přiznanými PO – 2 asistentky pedagoga, PSPP (školní speciální pedagog), IVP…
• Preventivní programy – po novém roce programy pro každou třídu, hledáme náhradu pro 6. třídu za Fryšták
• Kroužky: Javorníček, florbal, volejbal (dívky), sportovní hry, ve ŠD angličtina
přes DDM Výtvarné hrátky, Dramatický kroužek
• Plavání žáků 1. stupně – nyní 4. a 5. třída. Jsme jedna z mála škol, ze které jezdí na plavání všichni žáci 1. stupně.

4. Projekty:

 •  Šablony III - odeslána závěrečná MZ
 • Mléko do škol – Javorník (1x měsíčně na 1. stupeň)
 • Ovoce do škol – Wastex (1x měsíčně na 1. stupeň)
 • Národní plán obnovy – doučování
 • Podán projekt Šablony 2022 z OP JAK: vzdělávání pracovníků, inovativní metody ve vzdělávání žáků, školní asistent, školní speciální pedagog
 • Přes MAS podáváme žádost o dotační titul na rekonstrukci cvičné kuchyňky, učebny CJ, učebny PC a příslušných kabinetů

5. Největší akce:
Proběhlo:
• Třídní schůzky + schůze výboru KPDŠ + volba nových třídních důvěrníků.
• Exkurze Vídeň 8. a 9. ročník + 5 žáků 7. ročníku
• Sběr šípků (září – 200 kg šípků)
• Sběr papíru – nízká výkupní cena - neproběhlo
• Studio bez kliky (3. – 5. třída)
• Filmové představení „Šakalí léta“ (Zlín – 8. a 9. třída)
• Přírodovědný klokan – proběhl 12. 10.
• Školní kolo Pythagoriády
• VSL – vybíjená, malá kopaná

Plánujeme:
• ÚP – 9. ročník – pracovnice ÚP přijde do školy 7. 11.
• Fotografování žáků 1. ročníku
• Přednáška pan Naňák
• Divadelní představení v Uh. Hradišti 6. a 7. třída
• Soutěž zručnosti - SOU Val. Klobouky
• Okresní kolo Pythagoriády
• SCIO testy pro 9. ročník
• Výchovný koncert ve Zlíně (1. stupeň)
• Beseda s Policí ČR
• Slavnostní předávání slabikáře
• Konzultační odpoledne pro rodiče (24. 11.)
• Mikuláš ve škole, Mikulášská laťka
• Anglické divadlo (Brumov)
• Vánoční koledování (11. 12. 2022)
• LVK 7. ročník – Troják (23. – 27. 1. 2023)
• Rodičovský ples – 20. 1. 2023
• Dopravní hřiště Malenovice (3. a 4. Třída)
• Den matek
• Praha – 9. ročník
• Exkurze a výlety
• Vědomostní soutěže a olympiády

6. Diskuse

 • zastropování cen energie a plynu
 • výměna hlavic radiátorů
 • kroužky ve škole – oslovení rodičů, problém s rozvrhem, děti mají spoustu dalších aktivit
 • využití školní zahrady
 • zasílání DÚ žákům přes školu on-line
 • exkurze žáků 9. třídy do firmy EC-TECH

7. Usnesení:
O návrzích školské rady bude předseda informovat ŘŠ.


16. 06. 2022 – Zápis z jednání školské rady 6/2022

 • Přítomni: Ladislav Hnilo, Václav Holba, Kučera Jan, Petrů Markéta, Pinďák Vojtěch, Růžičková Pavla, Šimoník Jan, Tkadlecová Jitka
 • Omluveni: Hudková Anna

Program:

 1. Projednání a schválení Jednacího řádu – jednohlasně schváleno
 2. Seznámení s pravomocemi školské rady dle §167, 168 zák. 561/2004 Sb.
 3. Volba předsedy, místopředsedy a zapisovatele
  Předseda – Jitka Tkadlecová
  Místopředseda – Jan Šimoník
  Zapisovatel – Markéta Petrů
 4. Seznámení se změnami ve školním řádu, jeho schválení
  – dodatek – ochrana před patologickými jevy
  • změna v pravidlech pro hodnocení žáků – hodnocení žáků z Ukrajiny
  • jednohlasně schváleno
 5. Informace o škole (počet žáků a tříd, projekty)
 • 203 žáků (jedna žákyně z Ukrajiny), 9 tříd
 • Letos vyjde 17 žáků 9. ročníku, příští školní rok bude 17 žáků 1. třídy, odstěhují se 2 žáci – předpokládaný počet 201 žáků
 • dokončujeme Šablony III, jsme zapojeni do Národního plánu doučování, dokončili jsme projekt Prevence 2022, Ovoce do škol, Mléko do škol
 1. Diskuse - návrhy:

 2. Usnesení: O jednání školské rady bude předseda informovat ředitele školy.

                              Zapsala: Markéta Petrů

13. 10. 2021 – Zápis ze zasedání školské rady 10/21

Přítomni: dle prezenční listiny
Přivítání, oznámení o konci volebního období. Nové volby – podzim 2021 (listopad)

 1. Projednání a schválení výroční zprávy o činnosti školy
  Připomínky: - vysvětlení některých zkratek ve zprávě

  • hospodaření s energiemi během distanční výuky
  • Stravné pro cizí strávníky
   Výroční zpráva schválena.
 2. Projednání a schválení školního řádu a pravidel pro hodnocení žáků
  Připomínky: bez připomínek
  Školní řád a pravidla pro hodnocení žáků schváleny.

 3. Seznámení s organizací školního roku
  • Třídnictví, počet žáků
  • Ostatní vyučující
  • Povinně volitelné předměty v 8. ročníku – Přírodovědná praktika, Výtvarný seminář
  • Povinně volitelný předmět v 9. ročníku – Konverzace v cizích jazycích
  • ŠD – 3 oddělení, ranní družina, provoz do 15,45
  • Projekty: Šablony III – doučování, čtenářské kluby, klub zábavné logiky a deskových her, projektový den ve škole a mimo školu, školní asistent (0,2 úvazku)
  Mléko do škol – Javorník
  Ovoce do škol – Wastex
  Prevence 2021 – zřejmě nevyčerpáme
  • Plavání žáků 1. stupně – po novém roce. Jsme jedna z mála škol, ze které jezdí na plavání všichni žáci 1. stupně.
  • Národní plán doučování - dlouhodobý program, jehož cílem je pomoci zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Doučujeme 11 žáků (září – prosinec

 1. • 18 žáků s přiznanými PO – asistent pedagoga, PSPP, IVP…
  • Preventivní programy – vybíráme, Fryšták po novém roce
  • Kroužky: Javorníček, od listopadu florbal (žáci 6. a 7. třídy), volejbal (dívky),
  přes DDM Výtvarné hrátky, Dramatický kroužek
  Kontrola hygieny ve školní jídelně – bez závad
 1. Zlepšování prostředí:
 • Nátěr oken o prázdninách (jižní strana blok B, D – dvě patra, blok A – 3 patra)
 • Rekonstrukce střechy
 • Z vlastních zdrojů výměna serveru a rozvodů po škole
 • Odpočinková zóna – 2. patro bloku A
 • Využívání pergoly (výuka, ŠD)
 • Průběžně probíhá obnova PC a výpočetní techniky, vybavení školy nábytkem, pomůckami, učebnicemi…
 • V příštím školním roce dotační titul na rekonstrukci cvičné kuchyňky, učebny CJ, učebny PC a příslušných kabinetů
 • Na školní zahradě průběžně instalujeme stavební prvky pro různé živočichy (hmyzí hotel, broukoviště, ptačí budky a pítka, ježkovník, divoký koutek) a informační tabule. Cílem je rozšiřovat rozmanitost živočichů a rostlin.
 1. Největší akce:
  Proběhlo:
  • Třídní schůzky + schůze výboru KPDŠ + volba nových třídních důvěrníků. Předseda KPDŠ – zvolen Jan Šimoník
  • Sběr šípků (září – 277 kg šípků) a papíru (19. a 20. 10.)
  • ÚP – 9. ročník – pracovnice ÚP byla ve škole
  • Filmové představení „Zátopek“ (Val. Klobouky – 2. stupeň)
  • Český den proti rakovině
  • Moštování – 3. a 4. ročník
  • Návštěva OÚ – 3. ročník
  • Výzdoba galerie GAMA
  • Přírodovědný klokan – proběhl 13. 10.
  • VSL – tento školní rok zrušena

Plánujeme:
• Fotografování žáků 1. ročníku – 14. 10. 2021
• Besedy – Šárka Tomečková, beseda o Nové Guinei, cestopisné přednášky
• Dopravní hřiště Malenovice – 2. 11. pro 4. a 5. ročník
• Projektový den – Ploština
• E – liška – 18. 11. 2021
• IQ Play – 24. 11. 2021
• Komiksy – J. A.Komenský
• Mikuláš ve škole, Mikulášská laťka
• Vánoční koledování (12. 12. 2021) – rozhodneme nejpozději ihned po podzimních prázdninách – dle aktuální situace
• LVK 7. a 8. ročník – Troják (21. – 25. 2. 2022)
• Rodičovský ples – 21. 1. 2022 ?
• Den matek ?
• Praha – 9. ročník
• Exkurze a výlety
• Vědomostní soutěže a olympiády

 1. Diskuse
 • beseda s policií ČR
 • zpráva rodičům přes školu online o předpokládané ceně pracovních sešitů
 1. Usnesení:

O návrzích školské rady bude předseda informovat ŘŠ.
Zapsala: Markéta Petrů


Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada vzniká v souvislosti s ust. § 167 odst.1 zákona č. 561/2004Sb.

Školská rada při ZŠGM vznikla v 1/2006 a je ustanovena v počtu 9 členů (po 3 členech jmenuje své zástupce zřizovatel obec Štítná nad Vláří, rodiče ze svých řad a pedagogičtí pracovníci z řad zaměstnanců školy).

Rada se obvykle schází v měsících Září a Červen.

Pravomoci školské rady:

 • Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • Schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
 • Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
 • Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • Projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení
 • Projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, a dalším orgánům státní správy ve školství
 • Podává návrh na odvolání ředitele
 • Podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy

Členové školské rady (do 10/2025)

 • Jitka Tkadlecová, zást. školy, předseda
 • Markéta Petrů, zást. školy, zapisovatelka
 • Ladislav Hnilo, zást. obce
 • Václav Holba, zást. obce
 • Vojtěch Pinďák, zást. rodičů
 • Pavla Růžičková, Zástupce školy
 • Jan Šimoník, zástupce rodičů
 • Jan Kučera, zástupce obce
 • Anna Hudková, zástupce rodičů