Hlavní obsah v kategorii S Gabrou a Málinkou do Čarovné země

29. června 2010 byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy schválen projekt „S Gabrou a Málinkou do Čarovné země“. Řada západních zemí již má dlouhodobě vypracované a úspěšné programy prevence – tedy programy zaměřené na předcházení různým rizikovým jevům, do nichž státy investují nemalé částky. Náš stát tuto oblast poněkud podceňoval, přestože dlouhodobě zaujímá přední místa ve výskytu některých negativních jevů mezi dětmi, v rodinách, mezi mládeží. Každá škola je povinna vykazovat na Krajský úřad každoročně Program primární prevence, který by se měl dotýkat všech oblastí aktivit školy, ten ale finanční prostředky nepřiděluje, a tak si školy samy hledají cestu. Jak vykázaly výzkumy, prevence založená na občasných přednáškách těch, kteří sami nějakou návykovou látku užívali, či pouhá práce s videozáznamy o domácím násilí, prostituci, či šíření viru HIV zdaleka nenaplňují představy o účinné prevenci. Naopak dlouhodobé programy, které podporují vzájemnou snášenlivost, respekt, pomoc dětí ve třídách i spolupráci a zdravou komunikaci mezi všemi účastníky vzdělávacího procesu, se osvědčuje jako velmi účinný nástroj nejen v prevenci šikany, kyberšikany, ale také užívání legálních i nelegálních látek, sexuální promiskuitě apod. V loňském roce byl poprvé vypsán Program na podporu těchto aktivit samotným MŠMT, naše škola získala na tento kalendářní rok maximální možnou částku v hodnotě 80.000,– Kč. Pokud se nezmění podmínky a bude nám přidělena částka i na příští dva roky, budou se moci děti, dospívající, pedagogové i spolupracující rodiče podílet na obnově klimatu naší školy, který spočívá hned v několika krocích: - ve vzdělávání pedagogického sboru v oblasti současných poznatků - práce zkušených lektorů s třídami jako celky s důrazem na vzájemný respekt - citlivé práci s dětmi s ohledem na jejich individualitu – nadání i omezení - vzájemné propojení všech aktivit školy a výuky - využití současných nástrojů měření úspěšnosti projektu Příběh o Gabře a Málince, které se rády utíkaly do tzv. Čarovné země a prožívaly spolu řadu dobrodružství, byl využit i v uvedení do celého projektu – vychází z předpokladu základního určení lidské existence, že každý člověk touží po zdravých vztazích s lidmi, kteří nás podporují a zasvěcují do potřebných dovedností pro život. A právě k tomu by měl celý projekt směřovat.