Hlavní obsah v kategorii Prevence 2022

(image: logo-zlinsky-kraj-2023-300px.png) Projekt** Prevence 2022** je spolufinancován Zlínským krajem. Dotace bude poskytována na základě programu RP19-22 Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových jevů chování. Předpokládané celkové **náklady projektu činí 82 000 Kč**, z toho neinvestiční dotace (link: https://www.kr-zlinsky.cz/ text: Zlínského kraje) do výše 50 000 Kč *(současně však maximálně 60, 98 % celkových způsobilých výdajů projektu)*. Dotace bude použita na úhradu třídenního programu všeobecné primární prevence orientačního kurzu v (link: https://www.disfrystak.cz/ text: DIS Fryšták) pro žáky 8. a 9. ročníku v březnu 2022. **Podporované aktivity v programu** - podpora tvorby a realizace kvalitních preventivních aktivit a programů škol a školských zařízení, kterými mohou být: - Programy specifické primární prevence zaměřené na všechny typy **rizikového chování** - Programy podporující nebo rozšiřující **preventivní programy škol** a školských zařízení - Projekty zaměřené na **poskytování odborných informací** a vzdělávání odborné i laické veřejnosti - Projekty všeobecné primární prevence zaměřené na zkvalitnění **práce s třídními kolektivy a zlepšení sociálního klimatu** škol Cílem programu je podporovat všeobecnou specifickou primární prevenci rizikových jevů chování, která musí být součástí dlouhodobého, kontinuálního a systematického preventivního působení prostřednictvím programů, které směřují k rozvoji osobnosti dítěte, žáka nebo pedagoga přes zvyšování klíčových kompetencí a rozvoje osobnosti a vedou ke zlepšení sociálního klimatu ve skupině dětí nebo kolektivu pracovníků škol a školských zařízení.