Hlavní obsah v kategorii Mezinárodní program Ekoškola

Naše škola se v letošním školním roce zapojila do vzdělávacího programu EKOŠKOLA. Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Vzdělávací program je určen pro základní a střední školy. Žáci a učitelé aktivně spolupracují. Velká část zodpovědnosti je ponechána žákům. Žáci jsou povzbuzováni ve své aktivní roli a jsou vedeni k zodpovědnosti za své jednání. Postup práce je určen sedmi kroky, které školu a její Ekotým provedou programem a zaručí naplnění kritérií pro získání mezinárodního ocenění. Žáci různých ročníků, které daná problematika zajímá, založili pod vedením pana učitele Bronislava Šenkeříka školní Ekotým. Na svých schůzkách analyzují ekologický stav školy a plánují opatření, která v průběhu roku realizují. I během výuky se v různých předmětech učí o tématech Ekoškoly – odpady, spotřeba vody a energií, prostředí školy, doprava, biodiverzita… Cíle Ekoškoly: Žáci snižují ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšují prostředí ve škole i jejím okolí. Sensitivita Žáci mají pozitivní vztah k prostředí školy a jejímu okolí a chtějí je měnit, aby bylo bylo příjemné a ekologické. Zákonitosti Žáci porozumí tomu, jak jejich činnost ve škole (např. zacházení s vodou, energií, odpady..) ovlivňuje přirozené procesy v životním prostředí. Problémy a konflikty Žáci identifikují environmentální problémy v oblastech energie, vody, odpadů, prostředí školy, dopravy a spotřebitelství, které se projevují ve škole a jejím okolí. Analyzují příčiny, důsledky těchto problémů a konflikty vznikající při řešení. Žáci jsou přesvědčeni o tom, že má smysl tyto problémy řešit, že je mohou ovlivnit a, že se mohou do jejich řešení zapojit. Výzkumné dovednosti Žáci zkoumají efektivitu navrhovaných a realizovaných opatření k ekologizaci provozu školy. Akční strategie Žáci analyzují stav školy ve stanovených oblastech, plánují zlepšení současného stavu, navrhují opatření, která realizují, monitorují a vyhodnocují jejich fungování a dopad. Svým každodenním chováním přispívají k naplňování těchto opatření. Žáci informují o výsledcích této práce celou školu a šíří informace navenek (do obce apod.). Prezentací svých úspěchů motivují a inspirují ostatní (rodiče, veřejnost). Kooperativní dovednosti Žáci partnersky spolupracují v týmu s ostatními žáky a dospělými ve škole a v obci.