Hlavní obsah v kategorii Cesta Gabry a Málinky ke klíčovým kompetencím

Projekt byl zaměřen na zvyšování a prohlubování odborné a pedagogické způsobilosti učitelů (školení ICT, ekologická výchova, protidrogová prevence), dále spolupráci školy s rodiči a neziskovými organizacemi zejména při realizaci projektového vyučování. V rámci projektu proběhlo tvorba výukových a metodických materiálů zaměřených především na projektovou výuku a využívání ICT (informační a komunikační technologie) ve vyučovacích předmětech. Jedním z hlavních přínosů celého projektu je vybavení naší školy výpočetní a prezentační technikou, takže dataprojektor a notebook není k dispozici pouze v učebně zeměpisu, ale nově i v učebně přírodopisu, výtvarné výchovy a fyziky. K výuce učiva o Evropě nám poslouží nově zakoupené nástěnné mapy a pracovní sešity pro žáky. Rovněž jsme rozšířili počet výukových programů pro předměty fyzika, angličtina a přírodopis. Tyto programy pojednávají o tématech jako jsou: Skotsko (Z, D), Turecko (Z, D, Př), Zemědělství ČR (Z), Energie (F, Z, Ekologický seminář), Průmysl ČR (Z), Elektromagnetické záření (F), Polovodiče (F), Hydrosféra (Z, Ekologický seminář). Tyto materiály pomáhají žákům svou názorností pochopit probírané učivo. Realizovali jsem též školní výukové projekty, které si kladou za cíl rozvíjet u žáků klíčové kompetence uvedené v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV): Polonéza (příprava školního plesu a žáků na polonézu) Floorball (sportovní zápolení) František Kupka – člověk a země (realizace výstavy) Pohádkoví kamarádi (dramatická výchova v praxi) Cestujeme po světě: poznávání států jižní a východní Asie Složky životního prostředí, Den země (prezentace a tvorba materiálů) Příběh průmyslové revoluce (prezentace a film o rozvoji průmyslu a životě dělníků v 19.století) Průběžně jsou vytvářeny další výukové materiály a metodické příručky ICT (informační a komunikační technologie) – využití takovýchto výukových programů je také ve fyzice, zeměpisu a dějepisu. Mezi další zpracované mateiály patří: Zeměpisná olympiáda (Z), Pythágoriáda (M), Matematický klokan (M), Kraje ČR (Z), Dům mých snů (M, Inf). Představení projektu veřejnosti Množství aktivit, které v rámci projektu „Cesta Gabry a Málinky ke klíčovým kompetencím” na naší základní škole ve Štítné nad Vláří probíhalo jsme rodičům i široké veřejnosti prezentovali v pátek 11. května 2007 při příležitosti oslav Dne matek. O zahajovací vystoupení se postaral národopisný soubor Javorníček. Rodiče se pak shromáždili ve školním sálku, kde po přednesu básniček pro maminky následovalo promítání prezentace o projektu. Výstupy jednotlivých aktivit toho vzdělávacího projektu byly rozmístěny v prostorách celé školy a návštěvníci tak měli možnost si je v průběhu odpoledne prohlédnout. → přejít na fotogalerii ze dne 11.05.2007