Projekty a dotace

Nejnovější projekt

Podpora výuky plavání na ZŠGM Štítná n. V., 9–12/2019

 • Operační program: Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (5. etapa)
 • Evidenční číslo projektu: LAV-02-0921/2019
 • Koordinátor projektu: Mgr. Josef Hnaníček

Účelem dotace je podpořit povinnou výuku plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která bude určena na ostatní náklady - dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět, včetně přístavného a čekací doby. Výuka plavání podpořená z programu musí být součástí školního vzdělávacího programu školy.

Školy tak nemusí požadovat celou platbu od zákonných zástupců svých žáků, případně dotace může pokrýt celou platbu za tuto dopravu.


Další aktivní projekty

Orientační dny s Gabrou a Málinkou, 1–12/2019

 • Operační program: na podporu prevence rizikových typů chování
 • Registrační číslo projektu: RP19–18/003
 • Koordinátor projektu: Mgr. Jitka Tkadlecová

Projekt Orientační dny s Gabrou a Málinkou je spolufinancován Zlínským krajem. Dotace bude poskytována na základě programu RP19–189 Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových jevů chování.

Předpokládané celkové náklady projektu činí 75 000 Kč, z toho neinvestiční dotace Zlínského kraje do výše 50 000 Kč (současně však maximálně 66,67% celkových způsobilých výdajů projektu).

Dotace bude použita na úhradu třídenního programu všeobecné primární prevence orientačního kurzu v DIS Fryšták pro žáky 8. ročníku (3/2019) a 6. ročníku (10/2019) a na předcházející programy R-Ego.

Podporované aktivity v programu - podpora tvorby a realizace kvalitních preventivních aktivit a programů škol a školských zařízení, kterými mohou být:

 • Programy specifické primární prevence zaměřené na všechny typy rizikového chování
 • Programy podporující nebo rozšiřující preventivní programy škol a školských zařízení
 • Projekty zaměřené na poskytování odborných informací a vzdělávání odborné i laické veřejnosti
 • Projekty všeobecné primární prevence zaměřené na zkvalitnění práce s třídními kolektivy a zlepšení sociálního klimatu škol

Cílem programu je podporovat všeobecnou specifickou primární prevenci rizikových jevů chování, která musí být součástí dlouhodobého, kontinuálního a systematického preventivního působení prostřednictvím programů, které směřují k rozvoji osobnosti dítěte, žáka nebo pedagoga přes zvyšování klíčových kompetencí a rozvoje osobnosti a vedou ke zlepšení sociálního klimatu ve skupině dětí nebo kolektivu pracovníků škol a školských zařízení.


Nové šablony pro Gabru a Málinku, 9/2018 – 8/2020

 • Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009451
 • Koordinátor projektu: Mgr. Josef Hnaníček

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

 • Školní asistent - personální podpora ZŠ
 • Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub
 • Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a deskových her
 • Klub pro žáky ZŠ - badatelský klub
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Projektový den ve škole
 • Projektový den mimo školu
 • Školní asistent - personální podpora ŠD/ŠK
 • Klub pro účastníky ŠD/ŠK - čtenářský klub
 • Klub pro účastníky ŠD/ŠK - klub komunikace v cizím jazyce

S Gabrou a Málinkou do Fryštáku II, od 1/2018

 • Operační program: Program na podporu prevence rizikových typů chování v roce 2018
 • Období práce na projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
 • Registrační číslo projektu: RP19–18/003

Dotace bude poskytována na základě programu RP19–18 Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových jevů chování schváleného Radou Zlínského kraje dne 27. 11. 2017 usnesením č. 1018/R29/17. Podporovaná opatření Programu: Podpora tvorby a realizace kvalitních preventivních aktivit škol a školských zařízení.

Předpokládané celkové náklady projektu činí 66 000 Kč, z toho neinvestiční dotace Zlínského kraje do výše 46 000 Kč, současně však maximálně 69,70% celkových způsobilých výdajů projektu.

Dotace bude použita na úhradu třídenního programu všeobecné primární prevence orientačního kurzu v DIS Fryšták pro žáky 8. ročníku (březen 2018) a 6. ročníku (listopad 2018) a na předcházející programy R-Ego. Následné vyhodnocení provedeme sami.

Projekt lze zahájit nejdříve od 1. 1. 2018, realizace musí být ukončena nejpozději k datu 30. 12. 2018.


Mléko do škol, 9/2017 – 6/2023

Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků. Tento projekt je určen žákům základních a středních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních.

V České republice tento projekt zastřešuje Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF), spadající pod Ministerstvo zemědělství, ve spolupráci s tzv. schválenými žadateli, resp. dodavateli mléka a mléčných výrobků do škol.


Ovoce a zelenina do škol, 2/2010 – 6/2023

Úkolem projektu je především přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.

 • Projekt se vztahuje na žáky 1. i 2. stupně základních škol.
 • Produkty dodává do naší školy firma Wastex Valašské Klobouky.

Dodávané produkty dostávají děti z cílové skupiny zdarma. Četnost dodávek je jedenkrát za týden – v naší škole pravidelně každou středu. Předmětem podpory jsou čerstvé ovoce a zelenina bez obsahu přidaných cukrů, tuků, soli a sladidel a dále balené ovocné a zeleninové šťávy, bez obsahu přidaných cukrů, tuků, soli, sladidel a konzervantů. Podíl balených ovocných a zeleninových šťáv může činit nejvýše 25 % celkového počtu dodávek produktů do každé školy.

Dodávky ovoce a zeleniny v projektu „Ovoce do škol“ jsou dětem dávány nad rámec pravidelného školního stravování, tzn. že dodávka ovoce a zeleniny v projektu „Ovoce do škol" nenahrazuje naplňování výživových norem stanovených vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování.


Seznam ukončených projektů

 • S Gabrou a Málinkou do Fryštáku II, od 1/2018
 • Šablony pro ZŠ Gabry a Málinky, 9/2016 – 8/2018
 • Mezinárodní program Ekoškola, 9/2015 – 12/2017
 • Rozvoj čtenářství, cizích jazyků ZŠ Gabry a Málinky, 9–12/2015
 • Technické vzdělávání (výzva 57), 9–12/2015
 • Dotkněte se inovací, 10/2014 – 9/2015
 • Moderní škola - EU peníze školám, 6/2011 – 12/2013
 • Rovná příležitost pro Gabru a Málinku, 11/2010 – 6/2012
 • S Gabrou a Málinkou do Čarovné země, 6/2010 – 6/2012
 • Rozvoj hodnotové orientace žáků pro udržitelný rozvoj, 11/2009 – 7/2012
 • Comenius II. (Pohádky, pověsti a hry dětí v minulosti a současnosti), 9/2009 – 6/2011
 • Gabra a Málinka před interaktivní tabulí, 12/2008 – 11/2011
 • Vánoční koledování "Děti dětem", 12/2007 – 12/2017
 • Comenius I. (Tradice v proměnách času), 11/2007 – 7/2009
 • Cesta Gabry a Málinky ke klíčovým kompetencím, 1/2007 – 6/2008
 • Státní informační politika ve vzdělávání (SIPVZ), 9/2005 – 6/2006