Školní projekty a dotace

 • Není zapsán žádný aktivní projekt
 • Rozvoj čtenářství, cizích jazyků ZŠ Gabry a Málinky 09/2015 - 12/2015

 • Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků
 • Technické vzdělávání (výzva 57) 09/2015 - 12/2015

 • Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy.
 • Dotkněte se inovací 10/2014 - 09/2015

 • Popis projektu: Projekt DOTKNĚTE SE INOVACÍ v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je realizován v rámci individuálního projektu ostatního prioritní osy 7. 1. v oblasti podpory 1.3. Příjemcem dotace je BOXED, s.r.o, Velflíkova 4, Praha 6. Do projektu je zapojeno 50 partnerů s finančním příspěvkem.
 • Moderní škola - EU peníze školám 06/2011 - 12/2013

 • Naše škola se od června 2011 zapojila do dalšího projektu v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Na projektu s názvem Moderní škola budeme pracovat 30 měsíců, předpokládané datum ukončení je v prosinci 2013. Cílem projektu je zlepšení vzdělávání na základních školách. V projektové žádosti jsme si vybrali ty klíčové aktivity (tzv. šablony), které jsou vhodné pro podmínky v naší škole: Inovace ve vzdělávání (tvorba výukových materiálů a jejich ověření ve výuce), Vzdělávání pedagogických pracovníků, Prevence rizikového chování
 • Rovná příležitost pro Gabru a Málinku 11/2010 - 06/2012

 • Název oblasti podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Cíl tohoto projektu: zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích metod tak, aby podporovaly rovný přístup žáků ke vzdělávání.
 • S Gabrou a Málinkou do Čarovné země 06/2010 - 06/2012

 • 29. června 2010 byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy schválen projekt „S Gabrou a Málinkou do Čarovné země“. Řada západních zemí již má dlouhodobě vypracované a úspěšné programy prevence – tedy programy zaměřené na předcházení různým rizikovým jevům, do nichž státy investují nemalé částky. Náš stát tuto oblast poněkud podceňoval, přestože dlouhodobě zaujímá přední místa ve výskytu některých negativních jevů mezi dětmi, v rodinách, mezi mládeží. Každá škola je povinna vykazovat na Krajský úřad každoročně Program primární prevence, který by se měl dotýkat všech oblastí aktivit školy, ten ale finanční prostředky nepřiděluje, a tak si školy samy hledají cestu.
 • Rozvoj hodnotové orientace žáků pro udržitelný rozvoj 11/2009 - 07/2012

 • Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání na ZŠ a SŠ realizací inovativních programů zaměřených na rozvoj hodnotové orientace žáků v oblasti trvale udržitelného rozvoje a environmentální výchovy. K dalším cílům patří: vnímání života jako nejvyšší hodnoty, respekt jedinečnosti, důstojnosti a neopakovatelnosti života, ovlivňování životního stylu a hodnotové orientace žáků, uvědomění si etického rozměru ekologického, sociálního a komunikačního jednání, ocenění rozmanitosti projevů života kultury a každého člověka.
 • Comenius II. (Pohádky, pověsti a hry dětí v minulosti a současnosti) 09/2009 - 06/2011

 • Tento projekt navazuje předchozí úspěchy projektu Comenius I. (partnerství škol), Nový program Comenius II., který trvá dva roky. Téma druhé řady projektu je: „Pohádky, pověsti a hry dětí v minulosti a současnosti”.
 • Gabra a Málinka před interaktivní tabulí 12/2008 - 11/2011

 • Naše základní škola Gabry a Málinky pracuje na projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento projekt je rovněž spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. Cílem projektu „Gabra a Málinka před interaktivní tabulí” je vytvoření technického zázemí k moderní výuce: vybavení učeben interaktivními tabulemi, vytvoření programového zázemí k moderní výuce, nákup interaktivních učebnic a výukových programů, ale také vytvoření vlastních elektronických výukových materiálů a pracovních materiálů nejen do všeobecně vzdělávacích předmětů, ale i k výuce jazyků.
 • Comenius I. (Tradice v proměnách času) 11/2007 - 07/2009

 • Jeden z dalších školní projektů Comenius (partnerství škol) nabídl našim studentům a učitelům možnost pracovat společně na tématech, o která se zajímáme. Tento projekt s podnázvem „Tradice v proměnách času” měl také za úkol pomoci studentům a učitelům získávat a zlepšovat si dovednosti v týmové práci, společenských vztazích, plánování projektových aktivit a používání ICT (informačních a komunikačních technologií).
 • Cesta Gabry a Málinky ke klíčovým kompetencím 01/2007 - 06/2008

 • Projekt byl zaměřen na zvyšování a prohlubování odborné a pedagogické způsobilosti učitelů (školení ICT, ekologická výchova, protidrogová prevence), dále spolupráci školy s rodiči a neziskovými organizacemi zejména při realizaci projektového vyučování. V rámci projektu proběhlo tvorba výukových a metodických materiálů zaměřených především na projektovou výuku a využívání ICT (informační a komunikační technologie) ve vyučovacích předmětech.
 • Státní informační politika ve vzdělávání (SIPVZ) 09/2005 - 06/2006

 • Cílem projektu „Státní informační politika ve vzdělávání” (SIPVZ) je za pomocí výukového software zvýšit efektivitu a kvalitu vzdělávání. Projekt tak umožní studentům na základě fotodokumentace, video ukázky, nahrávky zvuku, zobrazení geometrických útvarů atd. přiblížit probíranou látku. Práce s počítačem se dnes stává téměř neodmyslitelnou součástí našeho života a úkolem školy je tedy také k tomu žáky připravit.