Projekty a dotace

Nejnovější projekt

Šablony 2022, 10/2022 – 9/2024

 • Operační program: Jan Amos Komenský
 • Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/000254
 • Koordinátor projektu: Mgr. Jitka Tkadlecová

Naše škola byla úspěšná v získání dotace v rámci Výzvy č. 02_22_002 s názvem Šablony pro MŠ a ZŠ I v aktuálním znění, priority 2 – Vzdělávání na projekt „Učíme se pro život IV“ , registrační číslo projektu CZ.02.02.XX/00/22_002/000254.
Název projektu: Šablony 2022

Celková částka dotace činí 1 255 998 Kč. Projekt probíhá od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2024.

Z Výzvy realizujeme následující šablony:

Školní asistent ZŠ: Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního asistenta základním školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.

Školní speciální pedagog ZŠ: Speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků školy a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí práce je spolupráce na tvorbě plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření.

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ, ŠD a ŠK: Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání ZŠ, ŠD a ŠK (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ: Cílem aktivity je osobnostní a sociální rozvoj žáků ZŠ a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou žáka k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání.

Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK: Cílem aktivity je osobnostní a sociální rozvoj účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou účastníka k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání.


Další aktivní projekty

Národní plán obnovy, od 1/2020 , 0 přílohy

 • Operační program: Národní plán obnovy
 • Registrační číslo projektu: 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace
 • Koordinátor projektu:

Naše škola se v roce 2020 zařadila do Národního plánu obnovy v rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace (dále jen komponenta 3.1 NPO), a to
souhrnně za roky 2020 a 2022–2024.
Naše škola vynaložila finanční prostředky na:

 • dosažení cíle č. 172 Vybavení škol digitálními technologiemi
 • dosažení cíle č. 173 Zakoupení IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti).
 • dosažení cíle č. 174 Zakoupení digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedení nových vzdělávacích programů v oblasti IT (digitální učební pomůcky)

S Gabrou a Málinkou do Fryštáku II, od 1/2018

 • Operační program: Program na podporu prevence rizikových typů chování v roce 2018
 • Období práce na projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
 • Registrační číslo projektu: RP19–18/003

Dotace bude poskytována na základě programu RP19–18 Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových jevů chování schváleného Radou Zlínského kraje dne 27. 11. 2017 usnesením č. 1018/R29/17. Podporovaná opatření Programu: Podpora tvorby a realizace kvalitních preventivních aktivit škol a školských zařízení.

Předpokládané celkové náklady projektu činí 66 000 Kč, z toho neinvestiční dotace Zlínského kraje do výše 46 000 Kč, současně však maximálně 69,70% celkových způsobilých výdajů projektu.

Dotace bude použita na úhradu třídenního programu všeobecné primární prevence orientačního kurzu v DIS Fryšták pro žáky 8. ročníku (březen 2018) a 6. ročníku (listopad 2018) a na předcházející programy R-Ego. Následné vyhodnocení provedeme sami.

Projekt lze zahájit nejdříve od 1. 1. 2018, realizace musí být ukončena nejpozději k datu 30. 12. 2018.


Seznam ukončených projektů

 • Prevence 2023, 1/2023 – 1/2024
 • Prevence 2022, 3–12/2022
 • Doučování žáků škol, 1/2022 – 8/2023
 • Šablony III, 9/2020 – 8/2022
 • Národní plán obnovy, od 1/2020
 • Orientační dny s Gabrou a Málinkou 2020, 1–12/2020
 • Podpora výuky plavání na ZŠGM Štítná n. V., 9–12/2019
 • Orientační dny s Gabrou a Málinkou, 1–12/2019
 • Nové šablony pro Gabru a Málinku, 9/2018 – 8/2020
 • S Gabrou a Málinkou do Fryštáku II, od 1/2018
 • Mléko do škol, 9/2017 – 6/2023
 • Šablony pro ZŠ Gabry a Málinky, 9/2016 – 8/2018
 • Mezinárodní program Ekoškola, 9/2015 – 12/2017
 • Rozvoj čtenářství, cizích jazyků ZŠ Gabry a Málinky, 9–12/2015
 • Technické vzdělávání (výzva 57), 9–12/2015
 • Dotkněte se inovací, 10/2014 – 9/2015
 • Moderní škola - EU peníze školám, 6/2011 – 12/2013
 • Rovná příležitost pro Gabru a Málinku, 11/2010 – 6/2012
 • S Gabrou a Málinkou do Čarovné země, 6/2010 – 6/2012
 • Ovoce a zelenina do škol, 2/2010 – 6/2023
 • Rozvoj hodnotové orientace žáků pro udržitelný rozvoj, 11/2009 – 7/2012
 • Comenius II. (Pohádky, pověsti a hry dětí v minulosti a současnosti), 9/2009 – 6/2011
 • Gabra a Málinka před interaktivní tabulí, 12/2008 – 11/2011
 • Vánoční koledování "Děti dětem", 12/2007 – 12/2017
 • Comenius I. (Tradice v proměnách času), 11/2007 – 7/2009
 • Cesta Gabry a Málinky ke klíčovým kompetencím, 1/2007 – 6/2008
 • Státní informační politika ve vzdělávání (SIPVZ), 9/2005 – 6/2006