Klub přátel dětí a školy

30. 09. 2021 – Zápis z jednání výboru KPDŠ

 • Volba předsedy
  • předsedou byl jednohlasně zvolen Jan Šimoník
 • Projednání plánu činnosti na školní rok 2021/2022
 • Rozbor hospodaření za školní rok 2020/2021
 • Projednání výše ročního příspěvku
  • jednohlasně byl schválen roční příspěvek ve výši 300,– Kč/nejstarší dítě v rodině
 • Seznámení s organizací školního roku 2021/2022

Zapsala: Mgr. Jitka Tkadlecová


Sdružení KPDŠ při Základní škole ve Štítné n. V. je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců dětí a všech, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže, o práci školy. Orgánem klubu je rada rodičů školy, složená z volených zástupců jednotlivých tříd. Rada se schází nejméně čtyřikrát ročně.

Práce KPDŠ je zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí a na účinnou a dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání.

Klub vznikl po ukončení činnosti bývalého SRPŠ v září 1991. Činnost klubu se řídí stanovami schválenými MVČR. Majetek KPDŠ tvoří členské příspěvky, dary a výnosy z akcí pořádaných radou. Všechny dokumenty jsou uloženy u paní Tkadlecové, která má rovněž na starosti spolupráci sdružení KPDŠ a školy.

KPDŠ pravidelně pořádá a podporuje tyto akce:

 • Rodičovský ples Klub přátel dětí a školy
 • Pomoc při organizaci oslavy Svátku matekDne dětí
 • Úhrada cestovného dětí na různé soutěže
 • Zajišťování cen na sportovních a vědomostních soutěžích
 • Příspěvek na pobyt dětí ve Fryštáku a na lyžařský výcvikový kurz
 • Příspěvky na vybavení Školní družiny
 • Pomoc při realizaci dalších školních projektů
 • Jan Šimoník, předseda
 • Michaela Machučová, pokladník
 • Mgr. Jitka Tkadlecová, člen