Klub přátel dětí a školy

Sdružení Klub přátel dětí a školy při ZŠGM je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců dětí a všech, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže, o práci školy a dalších výchovných zařízení. Orgánem klubu je rada rodičů školy, složená z volených zástupců jednotlivých tříd. Rada se schází nejméně čtyřikrát ročně.

Práce KPDŠ je zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí a na účinnou a dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání.

Klub vznikl po ukončení činnosti bývalého SRPŠ v září 1991. Činnost klubu se řídí stanovami schválenými MVČR. Majetek KPDŠ tvoří členské příspěvky, dary a výnosy z akcí pořádaných radou. Všechny dokumenty jsou uloženy u paní Tkadlecové, která má rovněž na starosti spolupráci sdružení KPDŠ a školy.

KPDŠ pravidelně pořádá a podporuje tyto akce:

  • Rodičovský ples Klub přátel dětí a školy
  • Pomoc při organizaci oslavy Svátku matek a Dne dětí
  • Úhrada cestovného dětí na různé soutěže
  • Zajišťování cen na sportovních a vědomostních soutěžích
  • Příspěvek na pobyt dětí ve Fryštáku a na lyžařský výcvikový kurz
  • Příspěvky na vybavení Školní družiny
  • Pomoc při realizaci dalších školních projektů

Zprávy a zápisy

Členové KDPŠ (do 10/2021)

  • Petra Matúšů Dulková, předseda
  • Michaela Machučová, pokladník
  • Mgr. Jitka Tkadlecová, člen577 336 120, j.tkadlecova@zsgm.czVede archiv dokumentů