Klub přátel dětí a školy

14. 01. 2019 – Hospodaření KPDŠ v roce 2018 , 1 příloha


04. 10. 2018 – Zápis z jednání výboru KPDŠ

 • Volba předsedy a pokladníka
  • předsedou byla jednohlasně zvolena Petra Matúšů Dulková
  • pokladníkem byla jednohlasně zvolena Michaela Machučová
 • Projednání plánu činnosti na školní rok 2018/2019
 • Rozbor hospodaření za školní rok 2017/2018
 • Projednání výše ročního příspěvku
  • jednohlasně byl schválen roční příspěvek ve výši 300,– Kč/nejstarší dítě v rodině
 • Seznámení s organizací školního roku 2018/2019
 • Návrh kandidátů do školské rady

Zapsala: Mgr. Jitka Tkadlecová


Sdružení KPDŠ při Základní škole ve Štítné n. V. je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců dětí a všech, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže, o práci školy. Orgánem klubu je rada rodičů školy, složená z volených zástupců jednotlivých tříd. Rada se schází nejméně čtyřikrát ročně.

Práce KPDŠ je zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí a na účinnou a dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání.

Klub vznikl po ukončení činnosti bývalého SRPŠ v září 1991. Činnost klubu se řídí stanovami schválenými MVČR. Majetek KPDŠ tvoří členské příspěvky, dary a výnosy z akcí pořádaných radou. Všechny dokumenty jsou uloženy u paní Tkadlecové, která má rovněž na starosti spolupráci sdružení KPDŠ a školy.

KPDŠ pravidelně pořádá a podporuje tyto akce:

 • Rodičovský ples Klub přátel dětí a školy
 • Pomoc při organizaci oslavy Svátku matekDne dětí
 • Úhrada cestovného dětí na různé soutěže
 • Zajišťování cen na sportovních a vědomostních soutěžích
 • Příspěvek na pobyt dětí ve Fryštáku a na lyžařský výcvikový kurz
 • Příspěvky na vybavení Školní družiny
 • Pomoc při realizaci dalších školních projektů

Členové KDPŠ (do 10/2021)

 • Petra Matúšů Dulková, předseda
 • Michaela Machučová, pokladník
 • Mgr. Jitka Tkadlecová, člen