2. stupeň

Navazující 2. stupeň základní školy (nižší sekundární) je čtyřletý. Výuka probíhá také v odborných učebnách kde vyučují různí učitelé. Na konci deváté třídy podávají žáci přihlášky na střední školy nebo gymnázia.


Další informace

Aktuální informace k přijímací zkoušce žáků 9. ročníku

Čtyřleté obory

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, je stanovena v termínu:

 • pondělí 8. června 2020
 • náhradní termín 23. června 2020

Šestiletá a osmiletá gymnázia

 • úterý 9. června 2020
 • náhradní termín 23. června 2020

Oproti běžným pravidlům podle školského zákona může uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou.
Dochází k prodloužení času trvání jednotné přijímací zkoušky. Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut (o 10 minut delší, než je běžný čas). Test z matematiky trvá 85 minut (o 15 minut
delší, než je běžný čas).

Jednotná zkouška se nekoná do učebních oborů s výučním listem a do uměleckých oborů.

Centrum je povinno zpřístupnit výsledky jednotné přijímací zkoušky všem školám, na kterých se uplatňuje, do 15. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástaveb a 16. června 2020 pro obory vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií (do 7 kalendářních dnů po termínu konání jednotné přijímací zkoušky). Nejpozději do 16. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástaveb a do 17. června pro obory vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií (do 8 kalendářních dnů po termínu konání jednotné přijímací zkoušky) musí ředitel školy vyhlásit na veřejně přístupném místě ve škole a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup pořadí uchazečů pod registračním číslem, spolu s výsledky prvního a posledního přijatého uchazeče a spolu s kritérii přijímacího řízení, a to alespoň na dobu 15 dnů. Uvedený termín zveřejnění výsledků platí jako nejzazší i u oborů vzdělání bez jednotné přijímací zkoušky.
Nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy neprodleně rozhodnutí o nepřijetí a společně s ním zašle těm uchazečům, kteří nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů, také poučení o možnosti žádosti o vydání nového rozhodnutí (vzor viz dále).

V případě přijetí:

Odevzdání zápisového lístku
Zápisový lístek obdržel každý žák 9. ročníku společně s výpisem vysvědčení dne 30. 1. 2020.
Termín pro odevzdání zápisových lístků je stanoven na 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Pro uchazeče o střední vzdělání ve čtyřletých oborech vzdělání je termín pro odevzdání zápisového lístku tedy jednotný a to do 23. června 2020. Pro uchazeče o střední vzdělání v oborech vzdělání šestiletého a osmiletého gymnázia je termín pro odevzdání zápisového lístku do 24. června 2020. Zápisový lístek se v tomto termínu musí odevzdat buď ve škole, nebo k poštovní přepravě (stačí razítko pošty s tímto datem).
Termín 23. června 2020 platí jako nejzazší i pro obory vzdělání bez jednotné přijímací zkoušky.

V případě nepřijetí:

Podání žádosti o nové rozhodnutí
Podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání.
I nadále, však existuje možnost, jak přijmout uchazeče, který:

 1. uspěl u přijímací zkoušky, resp. splnil kritéria pro přijetí, ale
 2. nebyl přijat z kapacitních důvodů.
  Tento uchazeč může podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb.,
  správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost“).
  Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Lhůta je dodržena i tehdy, když uchazeč podá žádost na poště poslední den lhůty.
  Aby ředitel školy mohl žádosti vyhovět, musí být splněny tyto podmínky:
 • existuje volné místo, typicky tedy v případech, kdy jiný uchazeč, který byl přijat, neodevzdal ve stanovené lhůtě zápisový lístek anebo jej vzal zpět, a
 • uchazeč, který podal žádost o nové rozhodnutí, splnil podmínky přijímacího řízení, ale nemohl být přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů.
  Ředitel školy se při vydávání nového rozhodnutí musí řídit pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení.
  Pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí, škola, na které již odevzdal svůj zápisový lístek, jej takovému uchazeči vrátí po předložení tohoto nového rozhodnutí. Uchazeč zápisový lístek poté uplatní na škole, která uchazeče přijala na základě nového rozhodnutí.

Dotazy:

Na jakékoli dotazy odpoví výchovná poradkyně Ing. Alena Škubníková po předchozí domluvě:

 • e-mail: alena.skubnikova@zsgm.cz
 • tel. 577 336 120

Další informace na stránkách:


Volitelné předměty a zájmové kroužky pro 2. stupeň

Volitelné předměty

 • Přírodovědná praktika pro 8. ročník
 • Konverzace v cizích jazycích pro 9. ročník

Zájmové kroužky pro 2. stupeň

Výtvarné a hudební obory

Ve škole probíhají ve spolupráci s ZUŠ Valašské KloboukyZUŠ Slavičín.

Sportovní kroužky

 • Florbal: pro žáky 5. - 7. ročníku. Každé úterý. Vedoucí Mgr. J. Hnaníček.
 • Odbíjená: žákyně 7. - 9. ročníku. Připravují na zápasy Valašské sportovní ligy a okresní přebor. Naše volejbalistky dosahují tradičně velmi dobrých výsledků. Vedoucí Mgr. N. Hnaníčková

Zdravotník (externí)

Zdravotnický kroužek v naší škole veden Věrou Pinďákovou z DDM Brumov-Bylnice již několik let. Činnost je zaměřena na zvládnutí základních dovedností k záchraně života. Děti jsou každoročně velmi úspěšné v soutěžích v rámci regionu i kraje.

Rybářský kroužek (externí)

Mladí rybáři si osvojují rybářské znalosti a dovednosti: poznávání ryb, vodních rostlin, znalosti v technice lovu ryb a dovednosti v ovládání prutu, ale také znalostí výkonu rybářského práva. Účastní se rybářských soutěží, které pořádá DDM Brumov-Bylnice.

Informace o folklorním kroužku Javorníček najdete na stránce o 1. stupni


Odborné učebny pro 2. stupeň

 • pracovna zeměpisu
 • pracovna přírodopisu
 • pracovna dějepisu (s interaktivní tabulí)
 • pracovna fyziky a chemie
 • pracovna VZ, VP (s interaktivní tabulí)
 • počítačová učebna
 • pracovna s tablety
 • žákovská knihovna

Info o školní knihovně

Školní knihovna je k dispozici pro všechny žáky a pedagogy naší základní školy Gabry a Málinky ve Štítné nad Vláří. Knihovna nabízí k zapůjčení beletrii, ale i naučnou literaturu. Je možné vyhledávat různé informace v dostupných encyklopediích. Knihovna také nabízí dětské knížky pro společnou četbu v hodinách literatury, je vybavena videopřehrávačem a DVD přehrávačem.

Knihovna je využívána nejen v hodinách literární, dramatické a křesťanské výchovy, ale i v dalších vyučovacích předmětech, navštěvují ji také děti se svými vychovatelkami ze školní družiny a konají se zde recitační soutěže.

 • Stav knižního fondu je více než 4.000 knih.
 • Knihovna se nachází v prvním patře bloku A,
 • otevřena je v úterý a ve středu od 13.30 do 14.30 hodin,
 • knížky se půjčují bezplatně.

V minulých letech jsme z projektu Rozvoj čtenářství a cizích jazyků (výzva 56) zakoupili 420 nových knih. V březnu 2017 jsme do knihovny pořídili nový koberec a barevné sedací vaky.

Obecní knihovna v budově školy

Od roku 2016 obecní knihovna sídlí v budově školy (vchod z bočního prostranství).

Najdete zde domácí i zahraniční beletrii, dětskou literaturu, sci-fi a fantasy, hobby publikace, časopisy, turistické průvodce i slovníky a populárně naučnou a odbornou literaturu. Celkem přes 13 tisíc svazků. V knihovně se také nachází minimuzeum Gabry a Málinky, spisovatelky Amálie Kutinové, autorky knih o Gabře a Málince, která část svého dětství prožila ve Štítné nad Vláří.

Více informací najdete na stránkách stitna.knihovna.cz


Rozvrhy hodin pro 2. stupeň

Rozvrh hodin - 6. třída

Třídní učitel: Mgr. Marcela Zvoníčková

Nyní: 6. vyučovací hodina do 13:05 hod
6. třída 1. hod 2. hod 3. hod 4. hod 5. hod 6. hod 7. hod 8. hod 9. hod
Pondělí ČJ M D VT Z
Úterý AJ M ČJ VO TV KV
Středa M D ČJ Z AJ VZ
Čtvrtek ČJ M HV TV
Pátek AJ ČJ M VV VV

Rozvrh hodin - 7. třída

Třídní učitel: Mgr. Zdeňka Miklasová

Nyní: 6. vyučovací hodina do 13:05 hod
7. třída 1. hod 2. hod 3. hod 4. hod 5. hod 6. hod 7. hod 8. hod 9. hod
Pondělí ČJ M Z VV VV
Úterý M AJ ČJ F D KV
Středa ČJ Z AJ M NJ TV
Čtvrtek M D ČJ VZ VO AJ
Pátek ČJ M NJ F TV HV

Rozvrh hodin - 8. třída

Třídní učitel: Mgr. Bronislav Šenkeřík

Nyní: 6. vyučovací hodina do 13:05 hod
8. třída 1. hod 2. hod 3. hod 4. hod 5. hod 6. hod 7. hod 8. hod 9. hod
Pondělí CH ČJ NJ/NJ Z AJ/AJ VO PřP/VS PřP/VS
Úterý ČJ/M M/ČJ VZ F PČ/-
Středa M ČJ CH TV VV VV KV
Čtvrtek HV ČJ M AJ/AJ AJ/AJ NJ/NJ -/PČ
Pátek M ČJ D F TV

Rozvrh hodin - 9. třída

Třídní učitel: Mgr. Renata Chromíková

Nyní: 6. vyučovací hodina do 13:05 hod
9. třída 1. hod 2. hod 3. hod 4. hod 5. hod 6. hod 7. hod 8. hod 9. hod
Pondělí ČJ M F NJ KCJ
Úterý M CH Z ČJ AJ D
Středa F ČJ M NJ TV
Čtvrtek ČJ AJ M D CH F Kv
Pátek M ČJ Z AJ TV VO

Dokumenty ke stažení