2. stupeň

Navazující 2. stupeň základní školy (nižší sekundární) je čtyřletý. Výuka probíhá také v odborných učebnách kde vyučují různí učitelé. Na konci deváté třídy podávají žáci přihlášky na střední školy nebo gymnázia.


Další informace

Volitelné předměty a zájmové kroužky pro 2. stupeň

Volitelné předměty

 • Přírodovědná praktika pro 8. ročník
 • Konverzace v cizích jazycích pro 9. ročník

Zájmové kroužky pro 2. stupeň

Výtvarné a hudební obory

Ve škole probíhají ve spolupráci s ZUŠ Valašské KloboukyZUŠ Slavičín.

Sportovní kroužky

 • Florbal: pro žáky 5. - 7. ročníku. Každé úterý. Vedoucí Mgr. J. Hnaníček.
 • Odbíjená: žákyně 7. - 9. ročníku. Připravují na zápasy Valašské sportovní ligy a okresní přebor. Naše volejbalistky dosahují tradičně velmi dobrých výsledků. Vedoucí Mgr. N. Hnaníčková

Zdravotník (externí)

Zdravotnický kroužek v naší škole veden Věrou Pinďákovou z DDM Brumov-Bylnice již několik let. Činnost je zaměřena na zvládnutí základních dovedností k záchraně života. Děti jsou každoročně velmi úspěšné v soutěžích v rámci regionu i kraje.

Rybářský kroužek (externí)

Mladí rybáři si osvojují rybářské znalosti a dovednosti: poznávání ryb, vodních rostlin, znalosti v technice lovu ryb a dovednosti v ovládání prutu, ale také znalostí výkonu rybářského práva. Účastní se rybářských soutěží, které pořádá DDM Brumov-Bylnice.

Informace o folklorním kroužku Javorníček najdete na stránce o 1. stupni


Odborné učebny pro 2. stupeň

 • pracovna zeměpisu
 • pracovna přírodopisu
 • pracovna dějepisu (s interaktivní tabulí)
 • pracovna fyziky a chemie
 • pracovna VZ, VP (s interaktivní tabulí)
 • počítačová učebna
 • pracovna s tablety
 • žákovská knihovna

Info o školní knihovně

Školní knihovna je k dispozici pro všechny žáky a pedagogy naší základní školy Gabry a Málinky ve Štítné nad Vláří. Knihovna nabízí k zapůjčení beletrii, ale i naučnou literaturu. Je možné vyhledávat různé informace v dostupných encyklopediích. Knihovna také nabízí dětské knížky pro společnou četbu v hodinách literatury, je vybavena videopřehrávačem a DVD přehrávačem.

Knihovna je využívána nejen v hodinách literární, dramatické a křesťanské výchovy, ale i v dalších vyučovacích předmětech, navštěvují ji také děti se svými vychovatelkami ze školní družiny a konají se zde recitační soutěže.

 • Stav knižního fondu je více než 4.000 knih.
 • Knihovna se nachází v prvním patře bloku A,
 • otevřena je v úterý a ve středu od 13.30 do 14.30 hodin,
 • knížky se půjčují bezplatně.

V minulých letech jsme z projektu Rozvoj čtenářství a cizích jazyků (výzva 56) zakoupili 420 nových knih. V březnu 2017 jsme do knihovny pořídili nový koberec a barevné sedací vaky.

Obecní knihovna v budově školy

Od roku 2016 obecní knihovna sídlí v budově školy (vchod z bočního prostranství).

Najdete zde domácí i zahraniční beletrii, dětskou literaturu, sci-fi a fantasy, hobby publikace, časopisy, turistické průvodce i slovníky a populárně naučnou a odbornou literaturu. Celkem přes 13 tisíc svazků. V knihovně se také nachází minimuzeum Gabry a Málinky, spisovatelky Amálie Kutinové, autorky knih o Gabře a Málince, která část svého dětství prožila ve Štítné nad Vláří.

Více informací najdete na stránkách stitna.knihovna.cz


Informace k přijímacímu řízení - školní rok 2022/2023

Ředitel střední školy je povinen vyhlásit nejméně jedno kolo přijímacího řízení. První kolo vyhlašuje do 31. ledna. Pro jednotlivá kola stanoví jednotná kritéria a předpokládaný počet přijímaných uchazečů (na webových stránkách školy). Pro první kolo přijímacího řízení se podává přihláška na platném tiskopise (stanovuje MŠMT) řediteli střední školy (uchazeč může podat nejvýše 2 přihlášky do 1. března 2022).
Ve všech oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná jednotná zkouška.
• 1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023 (4leté obory)
• 2. termín: pátek 14. dubna 2023 (4leté obory)

Náhradní termín (všechny obory vzdělání):
• 1. termín: středa 10. května 2023
• 2. termín: čtvrtek 11. května 2023

Organizace 1. kola přijímacího řízení, obsah přijímací zkoušky
Jednotná zkouška se skládá z písemného testu v oboru Český jazyk a literatura v délce 60 minut a z písemného testu v oboru Matematika a její aplikace v délce 70 minut. Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení zajišťuje Centrum. Rozhodl-li ředitel o konání školní přijímací zkoušky, zašle uchazečům pozvánku nejpozději 14 dní před konáním této zkoušky na jeden ze dvou vyhlášených termínů. Pokud se pro vážné důvody k jednotné zkoušce, školní přijímací zkoušce v určeném termínu nemůže uchazeč dostavit, může nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro zkoušku svoji neúčast řádně písemně omluvit řediteli školy (tím fakticky žádá o stanovení náhradního termínu pro její vykonání).

Vyhodnocení výsledků 1. kola přijímacího řízení
• U oborů vzdělání s MZ a stanovenou jednotnou zkouškou:
a) Centrum zpřístupní výsledky jednotné zkoušky školám nejpozději 28. dubna 2023.
b) ředitel školy do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení Centrem zveřejní celkové hodnocení uchazečů v 1. kole; ředitel školy zveřejnění výsledky v anonymizované podobě.
• U oborů vzdělání bez MZ ředitel školy zveřejní hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání přijímací zkoušky, pokud se školní přijímací zkouška konala, jinak v termínu od 22. dubna do 30. dubna, pokud se ani školní přijímací zkouška nekonala; v tomto termínu zároveň odešle rozhodnutí o přijetí či nepřijetí.
Ředitel školy ukončí hodnocení a zveřejní na dobu alespoň 15 dnů na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup pod registračním číslem (přiděleným uchazeči nejpozději v den přijímací zkoušky před jejím zahájením) pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení spolu s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena a od tohoto dne běží lhůta pro odvolání.
Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.
Odevzdání zápisového lístku
Uchazeč svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné.

Další kola přijímacího řízení
K naplnění předpokládaného stavu žáků může ředitel školy vyhlásit další kola přijímacího řízení (a to i po zahájení školního roku).

Dotazy:
Na jakékoli dotazy odpoví výchovná poradkyně Ing. Alena Škubníková po předchozí domluvě:
• e-mail: skubnikova@zsgm.cz
• tel. 577 336 120
Další informace na stránkách:
• www.zkola.cz (vzdělávací a informační portál školství Zlínského kraje)
• www.burzaskol.cz (kam na školu ve Zlínském kraji)
• www.infoabsolvent.cz (uplatnění absolventů škol na trhu práce)


Rozvrhy hodin pro 2. stupeň

Rozvrh hodin - 6. třída

Třídní učitel: Mgr. Renata Chromíková

6. třída 1. hod 2. hod 3. hod 4. hod 5. hod 6. hod 7. hod 8. hod 9. hod
Pondělí M ČJ D VV VV
Úterý M VZ AJ ČJ Z TV/TV
Středa M ČJ D HV
Čtvrtek AJ ČJ M TV/TV Z
Pátek AJ M ČJ VO Inf KV

Rozvrh hodin - 7. třída

Třídní učitel: Eva Trávníčková

7. třída 1. hod 2. hod 3. hod 4. hod 5. hod 6. hod 7. hod 8. hod 9. hod
Pondělí ČJ AJ/AJ M NJ/NJ VO TV/TV PČ/PČ
Úterý Z M/ČJ ČJ/M D VZ
Středa ČJ AJ/AJ M HV F TV/TV
Čtvrtek M Z ČJ AJ/AJ NJ/NJ KV
Pátek M ČJ F D VV/VV VV/VV

Rozvrh hodin - 8. třída

Třídní učitel: Mgr. Marcela Zvoníčková

8. třída 1. hod 2. hod 3. hod 4. hod 5. hod 6. hod 7. hod 8. hod 9. hod
Pondělí ČJ M AJ HV PřP VV VV
Úterý ČJ M Ch Z VZ TV/TV KV
Středa AJ ČJ M F NJ VO
Čtvrtek D ČJ Ch TV/TV AJ
Pátek M ČJ Z F NJ

Rozvrh hodin - 9. třída

Třídní učitel: Mgr. Klára Nosková

9. třída 1. hod 2. hod 3. hod 4. hod 5. hod 6. hod 7. hod 8. hod 9. hod
Pondělí NJ ČJ M AJ AJ Z KCJ
Úterý M ČJ TV/TV F D
Středa M Ch ČJ Z HV F
Čtvrtek ČJ M AJ D NJ KV
Pátek ČJ Ch M VO F TV/TV

Dokumenty ke stažení