1. stupeň

Pětiletým 1. stupněm základní školy (primárním) zahajuje žák jsou povinnou školní docházku. Obvykle po dosažení věku 6 let. Výuka na prvním stupni probíhá v kmenových třídách, kde žáky zpravidla vyučuje jen jeden třídní učitel.


Další informace

Informace k zápisu do 1. třídy

Plnění povinnosti školní docházky

Podle § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a Novely Školského zákona číslo 49/2009Sb Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Podle novely školského zákona mohou přijít k zápisu i rodiče s dítětem, které dosáhne šesti let až následujícím školním roce. Podmínkou pro jeho přijetí jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání doloží zákonný zástupce dítěte.

Práva a povinnosti rodičů

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní
docházku (viz § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Odklad povinné školní docházky

O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona a Novely Školského zákona číslo 49/2009Sb ředitel školy. Odloží začátek povinné školní docházky na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a doporučením odborného lékaře. Žádost o odklad školní docházky musí rodiče podat v den zápisu, nejpozději do 30.dubna. (Doporučujeme včas se objednat zejména ve školském poradenském zařízení).

Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě také dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost, a to zejména v situacích, kdy k odložení začátku povinné školní docházky dojde z důvodu celkové tělesné nezralosti, častého onemocnění apod. V případě, že je dítě v lékařské péči z důvodu jiných zdravotních obtíží, je třeba trvat na tom, že takové posouzení by měl provést odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje, tedy např. alergolog, neurolog, kardiolog apod. Ředitel rozhodne o odložení začátku povinné školní docházky v případě, že obě posouzení budou kladná. Odevzdání odborných posouzení je plně v kompetenci ředitele školy, nejpozději však do konce předcházejícího školního roku.

Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná duševní nebo tělesná vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok

Rozhodování ředitele školy

O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy za podmínek stanovených v § 36 (viz § 46 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.


Informace pro rodiče prvňáčků

Dítě naučte

 • znát své celé jméno a adresu domu
 • přecházet opatrně křižovatku a ulice, aby dítě nepotřebovalo doprovod rodičů.
 • sebeobsluhu (oblékání, zapínání, zavazování tkaniček, používání příboru)
 • zásady osobní hygieny (pravidelné mytí rukou)
 • zásady slušného chování (pozdrav, prosba, poděkování)
 • soustředit se 10 minut na zadanou práci nebo činnost
 • jednoduché domácí práce
 • spolupráci s ostatními žáky
 • správnou výslovnost všech hlásek, formulace požadavků, dostatečnou slovní zásobu
 • barvy, prostorové vztahy (vpravo, vlevo, nahoře, dole…)
 • správné držení tužky, nůžek

Šestileté dítě má mít dostatečně rozvinutou hrubou i jemnou motoriku (obratnost v pohybu, zručnost). Zárukou je dostatek pohybu dítěte, manipulace s drobnými předměty, stříhání, skládání. Dítě má vědět, že si jeho rodiče najdou čas, aby si společně povídali, poslouchali pohádky, odpovídali na jeho dotazy. Není důležité, aby před nástupem do školy umělo číst a počítat, ale aby umělo naslouchat a pozorovat, to znamená, aby umělo vnímat.

Na začátek školního roku připravte

 • aktovku, pouzdro
 • psací potřeby: trojhrannou tužku (tenčí), červenomodrou tužku, gumu, ořezávátko
 • výtvarné potřeby: pastelky PROGRESSA (malá sada), kalíšek na vodu, lepidlo, halenu do VV
 • zásobník na písmena, tabulku na skládání písmen, plastový obal na eurofólie A4 (s drukem)
 • jednu průhlednou fólii A4 a jednu průhlednou fólii A5 (na psaní tužkou)
 • čtyři obaly A5 na sešity, dva obaly A4 na pracovní sešity, jeden obal A4 na šířku – obaly stačí až září
 • cvičební úbor: cvičky, bílé tričko, ponožky, kraťasy (v plátěném pytlíku a podepsané)
 • přezůvky s bílou podrážkou a pytlík na přezůvky (podepsané)
 • malý ručník, plátěný ubrousek pod svačinku

Pro Vaše dítě jsme do 1. třídy objednali:

 • sešity, notýsek, archivační box, výkresy, náčrtníkový papír, barevné papíry
 • tabulku a fix na nácvik psaní
 • vodové barvy, štětec č. 8 a 12,
 • trojhranné pastelky (12 ks), voskové pastely, modelovací hmota, nůžky
 • pytlík na výtvarné pomůcky na lavici
  Hodnotu těchto potřeb nad 200 Kč uhradíte v září.

Na nové žáčky se moc těšíme!


Zájmové kroužky pro 1. stupeň

Výtvarné a hudební obory

Ve škole probíhají ve spolupráci s ZUŠ Valašské KloboukyZUŠ Slavičín.

Folklorní kroužek Javorníček

Javorníček má na naší škole dlouho tradici. Byl založen v roce 1987 paní Mgr. Janou Poláškovou (učitelkou ZŠGM). Současnými vedoucími jsou Mgr. Vargová a Mgr. Nosková. Děti vedeme k úctě k lidovým tradicím, učíme je regionálním lidovým tancům a písním. Několikrát do roka děti vystupují na tradičních akcích (např. Medovém odpoledni, rozsvěcování vánočního stromku, předvánočním koledování „Děti dětem“, Popovských slavnostech aj.). Zpěváčci z Javorníčku jsou úspěšní i v pěveckých soutěžích regionu. Pravidelně navštěvujeme ekologické centrum Veronica v Hostětíně nebo EnviCentrum pro krajinu ve Vysokém Poli.

Sportovní kroužky

Jsou zapojeny do projektu Škola v pohybu, který je zaměřen na zlepšování tělesné zdatnosti žáků 1. stupně.

 • Florbal: pro žáky 5. - 7. ročníku. Každé úterý. Vedoucí Mgr. J. Hnaníček.
 • Volejbalová přípravka (Odbíjená): pro dívky 3. - 5. ročníku. Vedoucí Mgr. N. Hnaníčková
 • Sportovní hry: pro žáky 3. - 5. ročníku. Vedoucí Mgr. M. Petrů

Zdravotník (externí)

Zdravotnický kroužek v naší škole veden Věrou Pinďákovou z DDM Brumov-Bylnice již několik let. Činnost je zaměřena na zvládnutí základních dovedností k záchraně života. Děti jsou každoročně velmi úspěšné v soutěžích v rámci regionu i kraje.

Rybářský kroužek (externí)

Mladí rybáři si osvojují rybářské znalosti a dovednosti: poznávání ryb, vodních rostlin, znalosti v technice lovu ryb a dovednosti v ovládání prutu, ale také znalostí výkonu rybářského práva. Účastní se rybářských soutěží, které pořádá DDM Brumov-Bylnice.


Školní hřiště pro veřejnost

Srdečně zveme všechny zájemce o sport a maminky s dětmi na zrekonstruované školní hřiště s umělým povrchem, jehož součástí jsou i dětské prolézačky.

 • Hřiště je pro veřejnost otevřeno denně od 15 do 20 hodin.
 • Vstup od potoka brankou za penzionem.

Rozvrhy hodin pro 1. stupeň

Rozvrh hodin - 1. třída

Třídní učitel: Mgr. Monika Vránová

Nyní: 1. vyučovací hodina do 08:20 hod
1. třída 1. hod 2. hod 3. hod 4. hod 5. hod 6. hod 7. hod 8. hod 9. hod
Pondělí ČJ M ČaS Hv
Úterý ČJ M ČJ TV
Středa ČJ M ČJ KV
Čtvrtek ČJ M ČaS TV
Pátek ČJ ČJ VV ČJ

Rozvrh hodin - 2. třída

Třídní učitel: Mgr. Zdenka Vargová

Nyní: 1. vyučovací hodina do 08:20 hod
2. třída 1. hod 2. hod 3. hod 4. hod 5. hod 6. hod 7. hod 8. hod 9. hod
Pondělí ČJ M ČJ HV KV
Úterý ČJ M ČaS ČJ
Středa TV/M M/TV ČJ VV/PČ ČJ
Čtvrtek ČJ M ČaS ČJ PČ/VV
Pátek ČJ M TV/ČJ ČJ/TV

Rozvrh hodin - 3. třída

Třídní učitel: Mgr. Naděžda Hnaníčková

Nyní: 1. vyučovací hodina do 08:20 hod
3. třída 1. hod 2. hod 3. hod 4. hod 5. hod 6. hod 7. hod 8. hod 9. hod
Pondělí ČJ/TV TV/ČJ ČaS M ČJ
Úterý AJ/AJ ČJ M ČJ VV/PČ
Středa ČJ M AJ/AJ ČJ ČaS
Čtvrtek ČJ TV/M M/TV PČ/VV ČaS KV
Pátek ČJ AJ/AJ M ČJ HV

Rozvrh hodin - 4. třída

Třídní učitel: Mgr. Markéta Petrů

Nyní: 1. vyučovací hodina do 08:20 hod
4. třída 1. hod 2. hod 3. hod 4. hod 5. hod 6. hod 7. hod 8. hod 9. hod
Pondělí ČJ M Vl ČJ HV
Úterý M TV/ČJ ČJ/TV AJ/AJ VV/VV VV/VV
Středa ČJ M PČ/PČ ČJ
Čtvrtek ČJ TV/M M/TV AJ/AJ Vl
Pátek ČJ M AJ/AJ ČJ KV

Rozvrh hodin - 5. třída

Třídní učitel: Mgr. Renata Chromíková

Nyní: 1. vyučovací hodina do 08:20 hod
5. třída 1. hod 2. hod 3. hod 4. hod 5. hod 6. hod 7. hod 8. hod 9. hod
Pondělí ČJ M ČJ Vl VT
Úterý TV HV ČJ M Pří KV
Středa ČJ M Vl AJ
Čtvrtek TV AJ M ČJ VV VV
Pátek ČJ M Pří AJ ČJ