1. stupeň

Pětiletým 1. stupněm základní školy (primárním) zahajuje žák jsou povinnou školní docházku. Obvykle po dosažení věku 6 let. Výuka na prvním stupni probíhá v kmenových třídách, kde žáky zpravidla vyučuje jen jeden třídní učitel.


Další informace

Informace k zápisu do 1. třídy

Plnění povinnosti školní docházky

Podle § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a Novely Školského zákona číslo 49/2009Sb Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Podle novely školského zákona mohou přijít k zápisu i rodiče s dítětem, které dosáhne šesti let až následujícím školním roce. Podmínkou pro jeho přijetí jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání doloží zákonný zástupce dítěte.

Práva a povinnosti rodičů

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní
docházku (viz § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Odklad povinné školní docházky

O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona a Novely Školského zákona číslo 49/2009Sb ředitel školy. Odloží začátek povinné školní docházky na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a doporučením odborného lékaře. Žádost o odklad školní docházky musí rodiče podat v den zápisu, nejpozději do 30.dubna. (Doporučujeme včas se objednat zejména ve školském poradenském zařízení).

Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě také dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost, a to zejména v situacích, kdy k odložení začátku povinné školní docházky dojde z důvodu celkové tělesné nezralosti, častého onemocnění apod. V případě, že je dítě v lékařské péči z důvodu jiných zdravotních obtíží, je třeba trvat na tom, že takové posouzení by měl provést odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje, tedy např. alergolog, neurolog, kardiolog apod. Ředitel rozhodne o odložení začátku povinné školní docházky v případě, že obě posouzení budou kladná. Odevzdání odborných posouzení je plně v kompetenci ředitele školy, nejpozději však do konce předcházejícího školního roku.

Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná duševní nebo tělesná vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok

Rozhodování ředitele školy

O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy za podmínek stanovených v § 36 (viz § 46 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.


Zájmové kroužky pro 1. stupeň

Výtvarné a hudební obory

Ve škole probíhají ve spolupráci s ZUŠ Valašské KloboukyZUŠ Slavičín.

Folklorní kroužek Javorníček

Javorníček má na naší škole dlouho tradici. Byl založen v roce 1987 paní Mgr. Janou Poláškovou (učitelkou ZŠGM). Současnými vedoucími jsou Mgr. Vargová a Mgr. Nosková. Děti vedeme k úctě k lidovým tradicím, učíme je regionálním lidovým tancům a písním. Několikrát do roka děti vystupují na tradičních akcích (např. Medovém odpoledni, rozsvěcování vánočního stromku, předvánočním koledování „Děti dětem“, Popovských slavnostech aj.). Zpěváčci z Javorníčku jsou úspěšní i v pěveckých soutěžích regionu. Pravidelně navštěvujeme ekologické centrum Veronica v Hostětíně nebo EnviCentrum pro krajinu ve Vysokém Poli.

Sportovní kroužky

Jsou zapojeny do projektu Škola v pohybu, který je zaměřen na zlepšování tělesné zdatnosti žáků 1. stupně.

 • Florbal: pro žáky 5. - 7. ročníku. Každé úterý. Vedoucí Mgr. J. Hnaníček.
 • Volejbalová přípravka (Odbíjená): pro dívky 3. - 5. ročníku. Vedoucí Mgr. N. Hnaníčková
 • Sportovní hry: pro žáky 3. - 5. ročníku. Vedoucí Mgr. M. Petrů

Zdravotník (externí)

Zdravotnický kroužek v naší škole veden Věrou Pinďákovou z DDM Brumov-Bylnice již několik let. Činnost je zaměřena na zvládnutí základních dovedností k záchraně života. Děti jsou každoročně velmi úspěšné v soutěžích v rámci regionu i kraje.

Rybářský kroužek (externí)

Mladí rybáři si osvojují rybářské znalosti a dovednosti: poznávání ryb, vodních rostlin, znalosti v technice lovu ryb a dovednosti v ovládání prutu, ale také znalostí výkonu rybářského práva. Účastní se rybářských soutěží, které pořádá DDM Brumov-Bylnice.


Školní hřiště pro veřejnost

Srdečně zveme všechny zájemce o sport a maminky s dětmi na zrekonstruované školní hřiště s umělým povrchem, jehož součástí jsou i dětské prolézačky.

 • Hřiště je pro veřejnost otevřeno denně od 15 do 20 hodin.
 • Vstup od potoka brankou za penzionem.

Informace pro rodiče žáků 1. třídy

MILÍ RODIČE !
Váš prvňáček dostane od školy tyto pomůcky:
• učebnice a pracovní sešity pro 1. ročník ZŠ
• 1x oboustranně stíratelná tabulka pro 1. třídu, A4 + 2x značkovač Centropen
• 1x pero Tornádo 2675 Centropen, 0,3 mm
• 1x tempery, sada 6 barev
• 1x vodové barvy malé, 12 barev
• 1x kelímek na vodu Jovi
• 1x nůžky Maped Essentials, 13 cm, pro praváky
• 1x trojhranná tužka č. 2, bez gumy, motiv čísla
• 1x pryž měkká, motiv čísla
• 1x pastelky Maped Color´Peps, 12ks +tužka HB + ořezávátko
• 1x popisovače vypratelné 7550 Centropen, sada 10 ks
• 1x trojhranné voskovky Trio Wax, 8,2 mm, sada 12 ks
• 1x popisovací složka A4, dvojitá
• 1x skicák A4, 10 listů
• 1x barevné papíry A4, sytá barva, 10 listů
• 1x modelovací hmota, 200 g, 10 barev
• 1x pravítko, čisté, 15 cm
• 1x lepicí tyčinka UHU, barevný motiv neon, 21 g
PROSÍME VŠE PODEPSAT!
Škola pro ně dále objednala :
• sešity, archivační box, výkresy, náčrtníkové papíry, barevné papíry, závěsný pytlík na lavici,
které uhradíte v září 2023
Na začátek školního roku svému prvňáčkovi připravte:
• aktovku, pouzdro, červenomodrou tužku, gumu, ořezávátko, hadřík do VV, halenu do VV,
pastelky Progreso - základní barvy
• zásobník na písmena, tabulku na skládání písmen,
• plátěný ubrousek pod svačinku,
• cvičební úbor – cvičky, bílé tričko, ponožky, kraťasy ( vše v plátěném pytlíku a PODEPSANÉ !)
• přezůvky, pytlík na přezůvky ( PODEPSANÉ !)
• obaly na sešity a pracovní sešity ( až v září)
• poslední týden v srpnu zakoupit čip v kanceláři ZŠ, který umožňuje vstup do
budovy ZŠ a objednávání obědů
• zároveň obdržíte PIN s informacemi o registraci do školního informačního systému ŠkolaOnLine
Na nové žáčky se těšíme 4. září 2023 !

• DESATERO PRO RODIČE

 1. Každý den kontroluji aktovku za přítomnosti svého prvňáčka. Pomáhám dítěti v přípravě učebních pomůcek.
 2. Každý den zkontroluji ořezané tužky a pastelky v penálu.
 3. Každý den kontroluji sešit se zadáním úkolů a žákovskou knížku. Nový údaj v žákovské knížce podepíšu.
 4. Pomáhám dítěti v pečlivé přípravě na vyučování. Zadané úkoly za prvňáčka neplním. Splněný úkol vždy tužkou podepíšu.
 5. Příprava na vyučování je pravidelná, probíhá v klidném prostředí. Přípravu rozdělím na kratší časové intervaly, např. dvakrát 15 minut.
 6. Dbám na pravidelný denní režim. Ve stejnou dobu dítě vstává a chodí spát (spánek 10h).
 7. Povídám si s dítětem o tom, co prožilo ve škole, snažím se odpovědět na jeho dotazy.
 8. Jsem důsledný a vyžaduji na dítěti okamžitou reakci na daný pokyn. Sleduji, jak pokyn plní.
 9. Na všechny věci (učební pomůcky i oblečení) napíšu jméno dítěte.
 10. Své dítě chválím i za drobné úspěchy. Snažím se nezlobit se, když se mu něco nepodaří.

• DESATERO PRO PRVŇÁČKY

 1. Znám své jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče.
 2. Umím se převléknout do cvičebního úboru. Umím si zavázat tkaničky u bot.
 3. Na toaletu si umím dojít sám, sám se obsloužím.
 4. Umím uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří.
 5. Umím poznávat barvy.
 6. Dovedu poslouchat vyprávění rodičů se zájmem a v klidu.
 7. Televizní pohádky, filmy pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči.
 8. Do aktovky si sám uložím věci tam, kam patří.
 9. Reaguji na pokyny rodičů a paní učitelky.
 10. Umím pozdravit, poprosit, poděkovat a neskáču druhým lidem do řeči.

Rozvrhy hodin pro 1. stupeň

Není uložen žádný aktuální rozvrh hodin