Družina

Školní družina při ZŠ Gabry a Málinky ve Štítné nad Vláří je určena pro žáky 1.- 5. ročníku. Ve školní dny je otevřena v ranních a odpoledních hodinách. Má 3 oddělení, které v letošním školním roce navštěvuje 98 dětí. Ty zde mají dostatek prostoru k činnostem vyplývajícím především z jejich vlastních zájmů (odpočinek, hra, sport, další vzdělávání). Všechny třídy jsou pro tyto mimoškolní činnosti vhodně vybaveny.

Školní družina je místem, kde dítě není stresováno, kde má dostatek pohybu a kde jednotlivé činnosti vyplývají především ze zájmu dětí.

Mezi hlavní zájmové činnosti školní družiny patří:

Rukodělná činnost
Rozvíjí zejména manuální dovednosti / jemnou motoriku / a napomáhá dětem osvojit si různé pracovní postupy.

Přírodovědná činnost
Seznamuje se základy přírodních věd, pěstuje cit k přírodnímu prostředí a k jeho ochraně.

Esteticko výchovná činnost
Formuje vztah dětí k estetickým hodnotám / např. výtvarné činnosti, hudbě, literatuře /

Tělovýchova a sport
Přispívá k rozvoji fyzické zdatnosti.

Společenskovědní činnost
Rozšiřuje poznatky o společnosti, o její historii a tradici.

Počítačová gramotnost
Vybavuje děti počítačovými dovednostmi.

Témata a akce 9/2019 v září

 • Zahajujeme školní rok a vítáme prvňáčky ve školní družině
 • Seznámení žáků s vnitřním řádem školní družiny
 • Naše škola není bludiště, výtvarné činnosti
 • Podzimní sběr šípků

Další informace

Provoz školní družiny je v době od 11,15 do 15,45 hodin.

Odpolední činnost ve školní družině začíná společným obědem. Věnujeme se správnému chování a stolování ve školní jídelně. Následuje odpočinkový program, který je vyplněn hrou dětí s hračkami, společenskými hrami, četbou pohádek a příběhů, rozhovorem s dětmi.

Tyto činnosti přizpůsobujme hlavním zájmovým tématům (např. ročnímu období), kterým se s dětmi v aktuálním měsíci věnujeme. V průběhu roku organizujeme mnoho společenských a sportovních akcí (na školním hřišti, v tělocvičně) a také pravidelně navštěvujeme místní knihovnu.

Odchody dětí ze školní družiny:

 • 13,15 hodin / první možný odchod/
 • 14,15 hodin
 • 14,30 hodin
 • 15,00 hodin
 • 15,15 hodin
 • 15,30 hodin
 • 15,45 hodin

Odchody ve 14 hodin byly z důvodu narušování zájmových činností zrušeny. Volné odchody se týkají pouze žáků 5. tříd , a to až od 13. 15 hodin.

Školní družina nabízí žákům tyto zájmové kroužky:

Základy vaření a stolování
Vybíjená a sport, Stolní tenis
Dopravní výchova
Kroužek angličtiny pro 2. ročník

Na základě vyhlášky Obecního úřadu Štítná nad Vláří přispívají rodiče na provoz školní družiny částkou 30,- Kč měsíčně. Poplatek se vybírá pololetně v září a v lednu. Za tyto finance se nakupuje spotřební materiál / výkresy, pastelky, barvy…/.
Jediným zdrojem financí pro nákup her a hraček je již několik let sběr šípků a sběr starého papíru, který vychovatelky pořádají ve svém volném čase.

Kontakt do družiny

 • Hana Bartošová, I. oddělení, vedoucí družiny 577 336 120, bartosova@zsgm.cz
 • Marie Hnilová, II. oddělení hnilova@zsgm.cz
 • Ivana Fojtíková, III. oddělení fojtikova@zsgm.cz