Družina

Školní družina při ZŠGM ve Štítné n. V. je určena pro žáky 1.- 5. ročníku. Ve školní dny je otevřena v ranních a odpoledních hodinách. Má 3 oddělení, které v pravidelně navštěvuje cca 95 dětí. Děti zde mají dostatek prostoru k odpočinku, hře, sportu, i dalšímu vzdělávání.


Témata v září 2021

 • Zahajujeme školní rok a vítáme prvňáčky ve školní družině
 • Seznámení žáků s vnitřním řádem školní družiny
 • Naše škola není bludiště, výtvarné činnosti
 • Podzimní sběr šípků

Další informace

Provozní doba a režim ŠD

Provoz ranní družiny je v době od 6.30 do 7.30 hodin.
Provoz odpolední družiny je v době od 11.15 do 15.45 hodin.

Odpolední činnost ve školní družině začíná společným obědem. Věnujeme se správnému chování a stolování ve školní jídelně. Následuje odpočinkový program, který je vyplněn hrou dětí s hračkami, společenskými hrami, četbou pohádek a příběhů, rozhovorem s dětmi.

Tyto činnosti přizpůsobujme hlavním zájmovým tématům (např. ročnímu období), kterým se s dětmi v aktuálním měsíci věnujeme. V průběhu roku organizujeme mnoho společenských a sportovních akcí (na školním hřišti, v tělocvičně) a také pravidelně navštěvujeme místní knihovnu.

Odchody dětí ze školní družiny

 • 13.15 hodin (první možný odchod)
 • 14.15 hodin
 • 14.30 hodin
 • 15.00 hodin
 • 15.15 hodin
 • 15.30 hodin
 • 15.45 hodin

Pozn.: Odchody ve 14 hodin byly z důvodu narušování zájmových činností zrušeny. Volné odchody se týkají pouze žáků 5. tříd, a to až od 13.15 hodin.


Zájmové kroužky při ŠD

Školní družina nabízí žákům zájmové kroužky

 • Jazykový kroužek: Angličtina pro 2. roč. (vede M. Hnilová)
 • Sportovní kroužek: Vybíjená (vede I. Fojtíková)
 • Sportovní kroužek: Stolní tenis (vede I. Fojtíková)
 • Kroužek dopravní výchovy (vede M. Hnilová)
 • Základy vaření a stolování (vede H. Bartošová)

Mezi hlavní preferované aktivity školní družiny patří

 • Rukodělná činnost rozvíjí zejména manuální dovednosti (jemnou motoriku) a napomáhá dětem osvojit si různé pracovní postupy
 • Přírodovědná činnost seznamuje se základy přírodních věd, pěstuje cit k přírodnímu prostředí a k jeho ochraně
 • Esteticko výchovná činnost formuje vztah dětí k estetickým hodnotám (např. výtvarné činnosti, hudbě, literatuře)
 • Tělovýchova a sport přispívá k rozvoji fyzické zdatnosti
 • Společenskovědní činnost rozšiřuje poznatky o společnosti, o její historii a tradici
 • Počítačová gramotnost vybavuje děti počítačovými dovednostmi

Poplatky za ŠD

Poplatek ŠD na žáka činí 30 Kč/měsíc

Na provoz školní družiny přispívají rodiče měsíční částkou stanovenou na základě vyhlášky Obecního úřadu Štítná nad Vláří. Poplatek se vybírá pololetně (září/leden). Za tyto finance se nakupuje převážně spotřební materiál (výkresy, pastelky, barvy, aj. výtvarné pomůcky).

Nákup nových her a hraček hradíme již několik let hlavně z výtěžku ze sběru šípků a sběru starého papíru, které pořádáme ve svém volném čase.

Dále na na činnost ŠD každoročně přispívá výbor KPDŠ.


Dokumenty ke stažení


Kontakt do družiny

 • Hana Bartošová, I. oddělení, vedoucí družiny 577 336 120, bartosova@zsgm.cz

Další kontakty

 • Marie Hnilová, II. odděleníhnilova@zsgm.cz
 • Ivana Fojtíková, III. oddělenífojtikova@zsgm.cz