2. stupeň

Třídní učitel: Mgr. Jitka Tkadlecová
Období: 9/2019-7/2020

6. třída 1. hod 2. hod 3. hod 4. hod 5. hod 6. hod 7. hod 8. hod 9. hod
Pondělí Čj M Tv D Hv
Úterý Čj/M M/Čj Z Aj Vv Vv
Středa Čj Aj M Pč/Vt Vt/Pč
Čtvrtek Aj Čj M D Tv
Pátek M Čj Vo Z Vz Kv

Třídní učitel: Mgr. Renata Chromíková
Období: 9/2019-7/2020

7. třída 1. hod 2. hod 3. hod 4. hod 5. hod 6. hod 7. hod 8. hod 9. hod
Pondělí M Čj Vz Z Vv Vv Kv
Úterý M Čj Aj F D Tv
Středa Nj M Aj Čj Z Hv
Čtvrtek M Čj D F
Pátek Čj M Nj Aj Vo Tv

Třídní učitel: Mgr. Bronislav Šenkeřík
Období: 9/2019-7/2020

8. třída 1. hod 2. hod 3. hod 4. hod 5. hod 6. hod 7. hod 8. hod 9. hod
Pondělí Ch M Čj Aj Aj Tv PřP PřP
Úterý Čj M D Nj F
Středa M Z Aj Vz Čj Ch
Čtvrtek Čj F Vo Tv Hv Kv
Pátek M Čj Nj Vv Vv

Třídní učitel: Mgr. Marcela Zvoníčková
Období: 9/2019-7/2020

9. třída 1. hod 2. hod 3. hod 4. hod 5. hod 6. hod 7. hod 8. hod 9. hod
Pondělí M Čj Ch D Vo
Úterý Čj M F Z Nj Tv
Středa Aj Čj M Kcj Ch D Hv
Čtvrtek Nj Čj M Aj F Kv
Pátek Čj Z M F Aj Tv

Další informace

pracovna přírodopisu
pracovna dějepisu s interaktivní tabulí
žákovská knihovna
počítačová učebna
pracovna zeměpisu
pracovna fyziky a chemie
pracovna VZ, VP s interaktivní tabulí
pracovna s tablety

 • Přírodovědná praktika - 8. ročník
 • Konverzace v cizích jazycích – 9. ročník
 • Výtvarné a hudební obory - škole probíhají ve spolupráci s ZUŠ Slavičín a ZUŠ Valašské Klobouky.
 • **Javorníček je folklorní kroužek, který má na naší škole dlouho tradici. Byl založen v roce 1987 paní Mgr. Janou Poláškovou (učitelkou ZŠ GM). Současnými vedoucími jsou Mgr. Zdenka Vargová, Mgr. Klára Nosková. Děti vedeme k úctě k lidovým tradicím, učíme je regionálním lidovým tancům a písním.
  Několikrát do roka vystupují na tradičních akcích (např. Medovém odpoledni, rozsvěcování vánočního stromku, předvánočním koledování „Děti dětem“, Popovských slavnostech aj.).
  Zpěváčci z Javorníčku jsou úspěšní i v pěveckých soutěžích regionu. Navštěvujeme ekologické centrum Veronica v Hostětíně nebo EnviCentrum pro krajinu ve Vysokém Poli.
 • Zdravotník (externí) (Věra Pinďáková) - zdravotnický kroužek v naší škole je veden při DDM Brumov-Bylnice již několik let. Činnost je zaměřena na zvládnutí základních dovedností k záchraně života. Děti jsou každoročně velmi úspěšné v soutěžích v rámci regionu i kraje.
 • **Odbíjená (N. Hnaníčková) - i v letošním školním roce mají žákyně 7. - 9. ročníku možnost navštěvovat kroužek odbíjené, kde se připravují na zápasy Valašské sportovní ligy a okresní přebor. Naše volejbalistky dosahují tradičně velmi dobrých výsledků.
 • Florbal (J. Hnaníček) - kroužek florbalu mohou chlapci 5. - 7. ročníku navštěvovat každé úterý.
 • Rybářský kroužek (externí)

Školní knihovna je k dispozici pro všechny žáky a pedagogy naší základní školy Gabry a Málinky ve Štítné nad Vláří. Knihovna nabízí k zapůjčení beletrii, ale i naučnou literaturu. Je možné vyhledávat různé informace v dostupných encyklopediích. Knihovna také nabízí dětské knížky pro společnou četbu v hodinách literatury, je vybavena videopřehrávačem a DVD přehrávačem. V tomto školním roce jsme z projektu Rozvoj čtenářství a cizích jazyků (výzva 56) zakoupili 420 nových knih.

Knihovna je využívána nejen v hodinách literární, dramatické a křesťanské výchovy, ale i v dalších vyučovacích předmětech, navštěvují ji také děti se svými vychovatelkami ze školní družiny a konají se zde recitační soutěže.

 • Stav knižního fondu je více než 4.000 knih.
 • Knihovna se nachází v prvním patře bloku A,
 • otevřena je v úterý a ve středu od 13.30 do 14.30 hodin,
 • knížky se půjčují bezplatně.

Přijímací řízení:

 • Termín konání: pátek 12. 4. a pondělí 15. 4. 2019.
 • Náhradní termíny pro případ nemoci: 13. a 14. 5. 2019.

V prvním kole přijímacího řízení může žák podat nejvýše 2 přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou a 2 přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky (do 1. března 2019 musí být na SŠ). Dvě totožné přihlášky žákovi vydá naše základní škola v první polovině měsíce února 2019. Pořadí, ve kterém uchazeč uvede zvolené střední školy na přihlášku, určuje, ve které škole bude konat jednotné zkoušky v 1. a ve 2. termínu. Přihlášky na střední školy vyplňujeme společně se žáky v hodinách pracovních činností.

Uchazeči budou hodnoceni na základě:

 • výsledků dosažených v jednotných zkouškách,
 • hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,
 • výsledku talentové zkoušky či školní přijímací zkoušky,
 • případně dle dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.
 • Pokud uchazeč koná jednotnou zkoušku dvakrát, do hodnocení přijímacího řízení se mu započte lepší výsledek z každého testu.

Žák musí v přijímacích zkouškách dosáhnout minimálně:

 • gymnázium – min. 35 bodů ze 100 možných,
 • gymnázium se sportovní přípravou – min. 25 bodů ze 100 možných,
 • ostatní obory vzdělání s maturitní zkouškou – min. 20 bodů ze 100 možných.

V případě přijetí:

Pořadí a seznam uchazečů zveřejní střední škola pod registračním číslem, které je přiděleno uchazeči v den přijímací zkoušky. Zveřejněním tohoto seznamu se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené. Zápisový lístek (úmysl uchazeče vzdělávat se na příslušné střední škole) obdrží každý žák s výpisem vysvědčení 31. ledna. Lhůta pro odevzdání zápisového lístku začíná běžet dnem následujícím po dni zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Zápisový lístek odevzdá uchazeč (zákonný zástupce) nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na střední školu.

V případě nepřijetí:

Nepřijatým uchazečům se zasílá rozhodnutí o nepřijetí. Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti nepřijetí. Bude-li odvolání zamítnuto (nebo jsem ho nepodal), podívat se na další možnosti studia ve 2. kole přijímacího řízení na www.zkola.cz nebo www stránkách zvolené další školy.

Na jakékoli dotazy odpoví výchovná poradkyně:

 • Ing. Alena Škubníková po předchozí domluvě
 • tel. 577 336 120, e-mail: alena.skubnikova@zs-stitna.cz.

Důležité kontakty:

www.zkola.cz (vzdělávací a informační portál školství Zlínského kraje)
www.burzaskol.cz (kam na školu ve Zlínském kraji)
www.infoabsolvent.cz (uplatnění absolventů škol na trhu práce)