2. stupeň

Navazující 2. stupeň základní školy (nižší sekundární) je čtyřletý. Výuka probíhá také v odborných učebnách kde vyučují různí učitelé. Na konci deváté třídy podávají žáci přihlášky na střední školy nebo gymnázia.
Velikonoční prázdniny a svátky

Od čtvrtka 9.–13. dubna 2020

Dále navazují dny volna: 10. 4. Velký pátek, 13. 4. Velikonoční pondělí


Další informace

Informace k přihláškám na střední školy

Čtyřleté obory

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, je stanovena v termínu:

 • úterý 14. a středa 15. dubna 2020
 • náhradní termíny 13. a 14. května 2020

Šestiletá a osmiletá gymnázia

 • 16. a 17. dubna 2020
 • náhradní termíny 13. a 14. května 2020

V prvním kole přijímacího řízení může žák podat nejvýše 2 přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky. Dvě totožné přihlášky žákovi vydá naše základní škola v první polovině měsíce února. Pořadí, ve kterém uchazeč uvede zvolené střední školy na přihlášku, určuje, ve které škole bude konat jednotné zkoušky v 1. a ve 2. termínu.

Termín odevzdání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení:

 • do 1. března 2020 všechny obory vzdělání (obory vzdělání bez talentové zkoušky, s výučním listem).
 • Do uvedeného termínu musí být přihláška na příslušné střední škole.
 • Přihlášky na střední školy vyplňujeme společně se žáky v hodinách pracovních činností.

Uchazeči budou hodnoceni na základě:

 • výsledků dosažených v jednotných přijímacích zkouškách,
 • hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,
 • výsledků talentové zkoušky či školní přijímací zkoušky,
 • případně dle dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.
 • Pokud uchazeč koná jednotnou zkoušku dvakrát, do hodnocení přijímacího řízení se mu započte lepší výsledek z každého testu.
 • Ředitel školy může v rámci kritérií stanovit hranici úspěšnosti v jednotné zkoušce nebo školní přijímací zkoušce, které musí uchazeč dosáhnout jako nezbytné podmínky pro přijetí.

Jednotná zkouška se nekoná do učebních oborů s výučním listem a do uměleckých oborů.

V případě přijetí:

Pořadí a seznam uchazečů zveřejní střední škola pod registračním číslem, které je přiděleno uchazeči v den přijímací zkoušky. Zveřejněním tohoto seznamu se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené. Zápisový lístek (úmysl uchazeče vzdělávat se na příslušné střední škole) obdrží každý žák s výpisem vysvědčení 30. Ledna 2020. Lhůta pro odevzdání zápisového lístku začíná běžet dnem následujícím po dni zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Zápisový lístek odevzdá uchazeč (zákonný zástupce) nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na střední školu.

V případě nepřijetí:

Nepřijatým uchazečům se zasílá rozhodnutí o nepřijetí. Do 3 pracovních dnů od doručení
rozhodnutí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti nepřijetí. Bude-li odvolání
zamítnuto (nebo jsem ho nepodal), podívat se na další možnosti studia ve 2. kole přijímacího
řízení na www.zkola.cz nebo www stránkách zvolené další školy.

Dotazy:

Na jakékoli dotazy odpoví výchovná poradkyně Ing. Alena Škubníková po předchozí domluvě:

 • e-mail: alena.skubnikova@zsgm.cz
 • tel. 577 336 120

Další informace na stránkách:


Volitelné předměty a zájmové kroužky pro 2. stupeň

Volitelné předměty

 • Přírodovědná praktika pro 8. ročník
 • Konverzace v cizích jazycích pro 9. ročník

Zájmové kroužky pro 2. stupeň

Výtvarné a hudební obory

Ve škole probíhají ve spolupráci s ZUŠ Valašské KloboukyZUŠ Slavičín.

Sportovní kroužky

 • Florbal: pro žáky 5. - 7. ročníku. Každé úterý. Vedoucí Mgr. J. Hnaníček.
 • Odbíjená: žákyně 7. - 9. ročníku. Připravují na zápasy Valašské sportovní ligy a okresní přebor. Naše volejbalistky dosahují tradičně velmi dobrých výsledků. Vedoucí Mgr. N. Hnaníčková

Zdravotník (externí)

Zdravotnický kroužek v naší škole veden Věrou Pinďákovou z DDM Brumov-Bylnice již několik let. Činnost je zaměřena na zvládnutí základních dovedností k záchraně života. Děti jsou každoročně velmi úspěšné v soutěžích v rámci regionu i kraje.

Rybářský kroužek (externí)

Mladí rybáři si osvojují rybářské znalosti a dovednosti: poznávání ryb, vodních rostlin, znalosti v technice lovu ryb a dovednosti v ovládání prutu, ale také znalostí výkonu rybářského práva. Účastní se rybářských soutěží, které pořádá DDM Brumov-Bylnice.

Informace o folklorním kroužku Javorníček najdete na stránce o 1. stupni


Odborné učebny pro 2. stupeň

 • pracovna zeměpisu
 • pracovna přírodopisu
 • pracovna dějepisu (s interaktivní tabulí)
 • pracovna fyziky a chemie
 • pracovna VZ, VP (s interaktivní tabulí)
 • počítačová učebna
 • pracovna s tablety
 • žákovská knihovna

Info o školní knihovně

Školní knihovna je k dispozici pro všechny žáky a pedagogy naší základní školy Gabry a Málinky ve Štítné nad Vláří. Knihovna nabízí k zapůjčení beletrii, ale i naučnou literaturu. Je možné vyhledávat různé informace v dostupných encyklopediích. Knihovna také nabízí dětské knížky pro společnou četbu v hodinách literatury, je vybavena videopřehrávačem a DVD přehrávačem.

Knihovna je využívána nejen v hodinách literární, dramatické a křesťanské výchovy, ale i v dalších vyučovacích předmětech, navštěvují ji také děti se svými vychovatelkami ze školní družiny a konají se zde recitační soutěže.

 • Stav knižního fondu je více než 4.000 knih.
 • Knihovna se nachází v prvním patře bloku A,
 • otevřena je v úterý a ve středu od 13.30 do 14.30 hodin,
 • knížky se půjčují bezplatně.

V minulých letech jsme z projektu Rozvoj čtenářství a cizích jazyků (výzva 56) zakoupili 420 nových knih. V březnu 2017 jsme do knihovny pořídili nový koberec a barevné sedací vaky.

Obecní knihovna v budově školy

Od roku 2016 obecní knihovna sídlí v budově školy (vchod z bočního prostranství).

Najdete zde domácí i zahraniční beletrii, dětskou literaturu, sci-fi a fantasy, hobby publikace, časopisy, turistické průvodce i slovníky a populárně naučnou a odbornou literaturu. Celkem přes 13 tisíc svazků. V knihovně se také nachází minimuzeum Gabry a Málinky, spisovatelky Amálie Kutinové, autorky knih o Gabře a Málince, která část svého dětství prožila ve Štítné nad Vláří.

Více informací najdete na stránkách stitna.knihovna.cz


Rozvrhy hodin pro 2. stupeň

Rozvrh hodin - 6. třída

Třídní učitel: Mgr. Jitka Tkadlecová

6. třída 1. hod 2. hod 3. hod 4. hod 5. hod 6. hod 7. hod 8. hod 9. hod
Pondělí Čj M Tv D Hv
Úterý Čj/M M/Čj Z Aj Vv Vv
Středa Čj Aj M Pč/Vt Vt/Pč
Čtvrtek Aj Čj M D Tv
Pátek M Čj Vo Z Vz Kv

Rozvrh hodin - 7. třída

Třídní učitel: Mgr. Renata Chromíková

7. třída 1. hod 2. hod 3. hod 4. hod 5. hod 6. hod 7. hod 8. hod 9. hod
Pondělí M Čj Vz Z Vv Vv Kv
Úterý M Čj Aj F D Tv
Středa Nj M Aj Čj Z Hv
Čtvrtek M Čj D F
Pátek Čj M Nj Aj Vo Tv

Rozvrh hodin - 8. třída

Třídní učitel: Mgr. Bronislav Šenkeřík

8. třída 1. hod 2. hod 3. hod 4. hod 5. hod 6. hod 7. hod 8. hod 9. hod
Pondělí Ch M Čj Aj Aj Tv PřP PřP
Úterý Čj M D Nj F
Středa M Z Aj Vz Čj Ch
Čtvrtek Čj F Vo Tv Hv Kv
Pátek M Čj Nj Vv Vv

Rozvrh hodin - 9. třída

Třídní učitel: Mgr. Marcela Zvoníčková

9. třída 1. hod 2. hod 3. hod 4. hod 5. hod 6. hod 7. hod 8. hod 9. hod
Pondělí M Čj Ch D Vo
Úterý Čj M F Z Nj Tv
Středa Aj Čj M Kcj Ch D Hv
Čtvrtek Nj Čj M Aj F Kv
Pátek Čj Z M F Aj Tv

Dokumenty ke stažení