1. stupeň

Třídní učitel: Mgr. Zdenka Vargová
Období: 9/2019-7/2020

1. třída 1. hod 2. hod 3. hod 4. hod 5. hod 6. hod 7. hod 8. hod 9. hod
Pondělí Čj Čj M Hv Kv
Úterý Čj Čj/Tv Tv/Čj ČaS
Středa Čj Čj M/Pč Pč/M
Čtvrtek Tv/Čj Čj/Tv M Čj
Pátek Čj ČaS M/Vv Vv/M

Třídní učitel: Mgr. Dana Černíčková
Období: 9/2019-7/2020

2. třída 1. hod 2. hod 3. hod 4. hod 5. hod 6. hod 7. hod 8. hod 9. hod
Pondělí Čj M ČaS Čj Vv
Úterý Čj M Čj Tv
Středa Čj M Čj ČaS
Čtvrtek Čj M Čj Hv Kv
Pátek Čj M Čj Tv

Třídní učitel: Mgr. Markéta Petrů
Období: 9/2019-7/2020

3. třída 1. hod 2. hod 3. hod 4. hod 5. hod 6. hod 7. hod 8. hod 9. hod
Pondělí M Čj/Tv Tv/Čj ČaS Hv
Úterý Čj Aj M/Vv Vv/M Čj
Středa M ČaS Čj/Tv Tv/Čj Čj
Čtvrtek Čj Aj M/Pč Pč/M Čj Kv
Pátek Čj M Aj Čj ČaS

Třídní učitel: Mgr. Naděžda Hnaníčková
Období: 9/2019-7/2020

4. třída 1. hod 2. hod 3. hod 4. hod 5. hod 6. hod 7. hod 8. hod 9. hod
Pondělí Čj M Hv Vv Vv
Úterý Aj M Čj Vl Čj Kv
Středa Čj Tv M Čj
Čtvrtek Čj M Vl Aj
Pátek Aj M Tv Čj Čj

Třídní učitel: Mgr. Zdeňka Miklasová
Období: 9/2019-7/2020

5. třída 1. hod 2. hod 3. hod 4. hod 5. hod 6. hod 7. hod 8. hod 9. hod
Pondělí Vl Čj M Hv Tv
Úterý M Čj Čj Aj
Středa M Čj Vl Aj Tv Kv
Čtvrtek Čj M Aj Vv Vv
Pátek Čj M Čj Vt

Další informace

 • Výtvarné a hudební obory - škole probíhají ve spolupráci s ZUŠ Slavičín a ZUŠ Valašské Klobouky.
 • **Javorníček je folklorní kroužek, který má na naší škole dlouho tradici. Byl založen v roce 1987 paní Mgr. Janou Poláškovou (učitelkou ZŠ GM). Současnými vedoucími jsou Mgr. Zdenka Vargová, Mgr. Klára Nosková. Děti vedeme k úctě k lidovým tradicím, učíme je regionálním lidovým tancům a písním.
  Několikrát do roka děti vystupují na tradičních akcích (např. Medovém odpoledni, rozsvěcování vánočního stromku, předvánočním koledování „Děti dětem“, Popovských slavnostech aj.).
  Zpěváčci z Javorníčku jsou úspěšní i v pěveckých soutěžích regionu. Navštěvujeme ekologické centrum Veronica v Hostětíně nebo EnviCentrum pro krajinu ve Vysokém Poli.
 • Zdravotník (externí) (Věra Pinďáková) - zdravotnický kroužek v naší škole je veden při DDM Brumov-Bylnice již několik let. Činnost je zaměřena na zvládnutí základních dovedností k záchraně života. Děti jsou každoročně velmi úspěšné v soutěžích v rámci regionu i kraje.
  Florbal (J. Hnaníček) - kroužek florbalu mohou žáci 5. - 7. ročníku navštěvovat každé úterý.
  Projekt Škola v pohybu - do tohoto projektu jsme zapojeni už druhý rok. Je zaměřen na zlepšování tělesné zdatnosti žáků 1. stupně.
 • Odbíjená (N. Hnaníčková) - volejbalová přípravka dívek 3. - 5. ročníku
 • Sportovní hry (M. Petrů) - pro žáky 3. - 5. ročníku
 • Rybářský kroužek (externí)

Na začátek školního roku připravte:

 • aktovku, pouzdro
 • 1 trojhrannou tužku / červenomodrou tužku / gumu / ořezávátko
 • voskovky / pastelky Progressa / vodové barvy a kalíšek na vodu / lepidlo / štětec č. 6 a 12 / plastelínu / halenu do VV / hadřík / nůžky
 • zásobník na písmena / tabulku na skládání písmen / plastový obal na eurofólie A4 (s drukem) / 2 průhledné fólie A4 / 1 průhlednou fólii A5
 • malý ručník / plátěný ubrousek pod svačinku
 • cvičební úbor – cvičky / bílé tričko / ponožky / kraťasy (vše v plátěném pytlíku a podepsané),
 • přezůvky a pytlík na přezůvky (podepsané)
 • 4 obaly A5 na sešity / 3 obaly A4 na pracovní sešity / 1 obal A4 (na šířku) – obaly stačí až v září

Dítě naučte:

 • znát své celé jméno a adresu domu
 • přecházet opatrně křižovatku a ulice, aby dítě nepotřebovalo doprovod rodičů.
 • sebeobsluhu (oblékání, zapínání, zavazování tkaniček, používání příboru)
 • zásady osobní hygieny (pravidelné mytí rukou)
 • zásady slušného chování (pozdrav, prosba, poděkování)
 • soustředit se 10 minut na zadanou práci nebo činnost
 • jednoduché domácí práce
 • spolupráci s ostatními žáky
 • správnou výslovnost všech hlásek, formulace požadavků, dostatečnou slovní zásobu
 • barvy, prostorové vztahy (vpravo, vlevo, nahoře, dole…)
 • správné držení tužky, nůžek

Šestileté dítě má mít dostatečně rozvinutou hrubou i jemnou motoriku (obratnost v pohybu, zručnost). Zárukou je dostatek pohybu dítěte, manipulace s drobnými předměty, stříhání, skládání. Dítě má vědět, že si jeho rodiče najdou čas, aby si společně povídali, poslouchali pohádky, odpovídali na jeho dotazy. Není důležité, aby před nástupem do školy umělo číst a počítat, ale aby umělo naslouchat a pozorovat, to znamená, aby umělo vnímat.

Plnění povinnosti školní docházky

Podle § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a Novely Školského zákona číslo 49/2009Sb Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Podle novely školského zákona mohou přijít k zápisu i rodiče s dítětem, které dosáhne šesti let až následujícím školním roce. Podmínkou pro jeho přijetí jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání doloží zákonný zástupce dítěte.

Práva a povinnosti rodičů

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní
docházku (viz § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Odklad povinné školní docházky

O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona a Novely Školského zákona číslo 49/2009Sb ředitel školy. Odloží začátek povinné školní docházky na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a doporučením odborného lékaře. Žádost o odklad školní docházky musí rodiče podat v den zápisu, nejpozději do 30.dubna. (Doporučujeme včas se objednat zejména ve školském poradenském zařízení).

Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě také dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost, a to zejména v situacích, kdy k odložení začátku povinné školní docházky dojde z důvodu celkové tělesné nezralosti, častého onemocnění apod. V případě, že je dítě v lékařské péči z důvodu jiných zdravotních obtíží, je třeba trvat na tom, že takové posouzení by měl provést odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje, tedy např. alergolog, neurolog, kardiolog apod. Ředitel rozhodne o odložení začátku povinné školní docházky v případě, že obě posouzení budou kladná. Odevzdání odborných posouzení je plně v kompetenci ředitele školy, nejpozději však do konce předcházejícího školního roku.

Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná duševní nebo tělesná vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok

Rozhodování ředitele školy

O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy za podmínek stanovených v § 36 (viz § 46 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.